Общината обяви обществена поръчка за над 135 хиляди лева, с които се обособява сектор за лечение на болни от К-19 в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович”, научи Актуално Свищов.
Предмета на поръчката включва преустройство на помещения, находящи се на първи надземен етаж, западна част на болничното крило в лечебницата.
Проектът има за цел обособяване, модернизиране, ремонт и оптимизиране на помещенията в ковид отделението. Основните резултати ще бъдат:
увеличаването на капацитета на отделението за прием на пациенти;
осигуряване на достъпна среда;
възможността за прием на пациенти с Covid-19 в съответствие със санитарните и технологични изисквания;
привеждане в експлоатационна годност на наличните помещения и ремонт на довършителните работи, морално и физически остарели в процеса на експлоатация;
обособяване на отделен вход за отделението чрез преграждане с щендерна стена.
Подробните изисквания са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.
Общата прогнозна стойност на поръчката и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя е до 135 741,67 (словом: сто тридесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и един лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС. Срокът за прием на оферти е 8 септември. Времето за изпълнение на договора е седем месеца.