С инвестиция за подмяна на водопровод в Българско Сливово водния режим в селището отпада, научи Актуално Свищов. Средства са предвидени и за още четири села от общината за решаване на водни проблеми.
За целта ОбС-Свищов трябва да актуализира бюджета на община Свищов за 2022 година. Предложението на кмета Генчев предвижда, да се увеличи плана на прихода в частта за местни дейности – с източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет – град Свищов с 377 300 лева. В същото време предложението е и да се увеличи плана на разхода в частта за местни дейности по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет – град Свищов, с източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи, както следва:
-Обект: „Реконструкция на хранителен водопровод с. Българско Сливово от напорен резервоар V=300 куб. м. местността „Бреста“ до РШ с. Българско Сливово и от ОК 174 до ОК4а, захранващ северозападната част на селото (припек) ул. Петър Марков“-проектиране, авторски надзор, СМР, доклад за оценка на съответствието и строителен надзор в размер на 337 800 лева.
-Обект: „Реконструкция и рехабилитация на напорен и хранителен водопровод на с. Драгомирово, с. Козловец, с. Хаджидимитрово и с. Морава, община Свищов в размер на 39 500 лева.
Досега действащият хранителен водопровод на Българско Сливово е изграден от азбесто-циментови тръби през 60-те години на миналия век. Вследствие на дългата експлоатация той е силно амортизиран с чести аварии и 82,3% загуби на вода за питейно-битови нужди, подавана към селото. Именно поради тези обстоятелства е въведен режим на подаване на вода за питейно – битови нужди в селото от началото на м. юли 2022 година
Необходими са спешни аварийно възстановителни работи за реконструкция на хранителен водопровод на с. Българско Сливово, в т.ч и необходимите съоръжения (разпределителни и събирателни шахти, шахти изпускатели, въздушници, спирателни кранове и др.)
След реконструкция на хранителния водопровод на с. Б. Сливово ще се минимизират загубите на вода при довеждането на добиваната питейна вода от водоизточниците до селото, както и ще се предотвратят честите аварии на старите азбесто-циментови водопроводи.
В резултат на инвестицията ще се осигури оптимално използване на водните ресурси и задоволяване на потребностите от вода за питейно-битови нужди на населението на село Българско Сливово.
През 2021 година и началото на 2022 година беше извършена реконструкцията и рехабилитацията на захранващите водопроводи на с. Козловец, с. Морава и с. Хаджидимитрово и започната подмяната на стария и амортизиран захранващ водопровод за село Драгомирово. Бяха монтирани 140м. водопроводни тръби ф 160 ПЕВП , тип 100, SDR 17, PN 10. За довършване реконструкцията на водопровода и изграждане на предвидените по неговото трасе съоръжения – шахти изпускатели, въздушници и други е необходимо дофинансиране на строителството.
Реконструкцията на хранителния водопровод на село Драгомирово ще доведе до намаляването на авариите по водопроводна мрежа, които водят до често прекъсване на водоподаването към потребителите. Ще се намали санитарно-епидемиологичен риск за жителите на селото от проникване на болестотворни микроорганизми в мрежата при спиране на водата за отстраняване на аварии.
С подмяната на водопровода ще се сведат до минимум загубите в мрежата и ще се осигури подаване на достатъчно количество питейната вода с необходимото качество и напор за задоволяване на нуждите на жителите и гостите на село Драгомирово, пише в мотивите на кметското предложение. За да стане то факт трябва одобрение от местния парламент, което се очаква да стане на редовното му заседание на 28 август.