Проект на Община Свищов бе одобрен за финансиране в конкурса на Министерството на околната среда и водите и ПУДООС на тема: „Обичам природата – и аз участвам“, който е част от Националната кампания „За чиста околна среда – 2023 г.“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Проектът “Почистване, ремонт и облагородяване на съществуваща зона за отдих в с. Совата, община Свищов” е продиктуван от идеята да се възстанови паркът в централната част на селото, който да се превърне в едно приятно място за отдих и почивка. С неговото реализиране се очаква парковата зона да придобие по-приветлив вид, което ще спомогне за подобряване качеството на живот на жителите на селото, а освен това ще се насърчи и местната общественост за бъдещи екологични инициативи.
Общото състояние на зоната за отдих в момента е лошо, зелените площи са силно замърсени и обхванати от вредна дървесна и храстовидна растителност. Наличната инфраструктура е амортизирана: пешеходната алея е в лошо състояние – неравна и обрасла с растителност, оградата е компрометирана – на места липсва, кошчетата за отпадъци са прогнили от ръжда, пейките са с компрометирани – прогнили дървени части и т.н.
Необходимо е да се извършат: основно почистване, санитарна сеч, засаждане на нови растителни видове, обновяване на съществуващите пейки, подмяна на съществуващите кошчета за смет с нови, реновиране на пешеходните алеи, както и ремонт на оградата на местата, по които е компрометирана.
Проектът цели подобряване на жизнената среда и създаване на условия за по-здравословен начин на живот за хората. С реализирането му ще се подобри облика на централната част на селото, което от своя страна ще допринесе за подобряване на инфраструктурата му. В социален аспект зоната за отдих ще се утвърди като предпочитано обществено средище.
Общият бюджет възлиза на 14 987,17 лв. и финансирането ще бъде осигурено от МОСВ – ПУДООС.