Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” прие единодушно доклада на ректора за състоянието на Свищовското висше училище през мандатния период (февруари 2020 г. – януари 2024 г.). В доклада си с обем от 180 страници, проф. д-р Марияна Божинова отчете дейността на Академията по основните направления. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. „През целия период на мандата усилията на ръководството на Стопанската академия бяха насочени към реализиране на мисията и целите, залегнали в Мандатната програма за развитие на СА „Д. А. Ценов” за периода 2020–2024 г., които са в съответствие с утвърдената от МОН политика за същия период”, заяви ректорът и припомни, че още от самото начало на мандата Академията осъществява своята дейност в условията на силно рискова, неблагоприятна и необичайна обстановка.

„Управленският мандат започна при остър дефицит в бюджета на Висшето училище в размер на -2 624 000 лв., поради което първата и най-важната цел на академичното ръководство бе финансовото стабилизиране на Стопанската академия”, каза проф. Божинова и поясни, че за нейното постигане бе разработена Програма за оптимизация на дейността на Академията, за периода 2020–2022 г., която бе приета от Академичния съвет, одобрена от МОН и утвърдена с решение № 335/18.05.2020 г. на Министерския съвет на Р България. За изпълнението на тази програма бяха предоставени на Стопанската академия допълнителни средства в размер на 1 999 946 лв. „За реализацията на мерките, заложени в оздравителната програма, изказвам своята и на ръководния екип благодарност на академичния състав и на административния персонал на Академията! Реализирането на редица тежки и непопулярни мерки осигури финансовото стабилизиране на Висшето ни училище”, подчерта ректорът. От отчета за финансовото управление стана ясно, че настоящият мандат приключва с почти 5 милиона лева преходен остатък.

В резултат на постигнатото през мандата, проф. Божинова получи от министъра на образованието и науката едни от най-високите оценки – два пъти 3.95 и една 3.99 (при максимална: 4.00) сред всички държавни висши училища в България.

От доклада на ректора, в направление „Обучение”, стана ясно, че към февруари 2024 г. Стопанската академия развива акредитирани от НАОА: 24 специалности в ОКС „бакалавър” (редовна и задочна форма, в т.ч. 13 в дистанционна форма и 2 на английски език); 16 специалности (45 магистърски програми, в т.ч. 3 на английски език) в ОКС „магистър” (в редовна и дистанционна форма); 16 докторски програми (в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение, в т.ч. 13 на английски език). През периода на мандата са акредитирани 12 съвместни програми в партньорство с УНСС – София и стартира обучението на студенти. Обучение се осъществява и по 1 хибридна магистърска програма в партньорство с ВУТП – София и 1 магистърска програма с двойна диплома в партньорство с Донецки национален университет „Васил Стус” (на английски език, с 3 дипломирани випуска). Освен това, на 26.01.2024 г. Европейската комисия ревалидира Магистърската програма „Валутен, митнически и данъчен контрол” към СА „Д. А. Ценов”, с което препотвърди, че програмата покрива напълно изискванията на Европейската професионална рамка за компетентностите в митническата професия и свързаните с нея референтни програми за обучение.

„Управленският мандат беше съпровождан от устойчива политика на държавата по намаляване броя на студентите, обучавани в специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика, като само през 2023 година се забелязва увеличение спрямо предходната 2022 година. През целия срок на наблюдение СА „Д. А. Ценов” успяваше да реализира 100% от определения за нея държавен план-прием”, припомни ректорът. Представените данни показват позитивни изменения или стабилни показатели в стойностите на коефициентите за качество, които държавата определя за СА „Д. А. Ценов”, благодарение на което и средствата за издръжка са се увеличили. За целия период нарастването на коефициента за качество е с 18,75% за ПН 3.8. Икономика и с 16,67% за ПН 3.7. Администрация и управление.

През отчетния период е актуализирана учебната документация на всички специалности и програми в трите образователни степени – „бакалавър”, „магистър” и „доктор”. През целия период е поддържано активно сътрудничество с представители на практиката, като акцент в тази дейност са близо 150 съвместни мероприятия с редицата представители на бизнеса и институциите.

С цел привличане на студенти, през мандатния период са организирани и проведени редица дейности и мероприятия от Стопанска академия „Д. А. Ценов”. В резултат на успешните кандидатстудентски кампании тенденциите при приема на студенти в ОКС „бакалавър” към края на отчетния период спрямо базовата 2019 година са, както следва: ръст на приетите студенти с 21,69%; ръст на приетите студенти по държавна поръчка с 8,33%; значителен ръст – с 40,56%, на платените форми на обучение; силен ръст на приетите студенти в дистанционно обучение – със 123,28%. През целия период Академията увеличава своя прием и в ОКС „магистър”, като нарастването спрямо базовата 2019 г., е с 26,5%.

„Центърът за професионално обучение към Академията продължава да работи в посока постигане на ефективност и ефикасност на дейностите, с цел утвърждаването му като конкурентоспособен център по продължаващо обучение. За отчетния период ЦПО е провел обучение на 2 214 обучаеми и е генерирал приходи от над 250 хил.лв.”, поясни проф. Божинова. Сред проведените квалификационни курсове са такива за директори, учители и друг педагогически персонал по Наредба 15/2019 г. на МОН, перманентно организираните (съвместно с катедра „Застраховане и социално дело”) въвеждащи и продължаващи квалификационни обучения за служители на застрахователни брокери, обучения по сключени договори със Съюза на Народните читалища. За дейността на Центъра за следдипломно и факултативно обучение, ректорът подчерта, че това е важен инструмент за осигуряване на съответствие между потребностите на практиката и образователното портфолио на Стопанската академия. За мандатния период Центърът за следдипломно и факултативно обучение (ЦСФО) е провел обучение на 1 256 специализанти и е генерирал приход от 375 520 лв.

Отчитайки промяната в използваните образователни технологии и поетапното преминаване към реално електронно базирано обучение, проф. Божинова поясни, че достъп до Платформата за дистанционно и електронно обучение са получили всички студенти от всички форми на обучение в ОКС „бакалавър” и „магистър”. Платформата е обновявана и надграждана, създадени са нови дигитални аудитории, открити са две нови дигитални класни стаи и дигитална лаборатория, оборудвани в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030”. През втората половина на отчетния период, подготовката на дигитално съдържание е насочена към увеличаване на интерактивните и мултимедийните електронни ресурси и дейности, използвани в обучението на студентите. Средата за дистанционно обучение на Стопанската академия е оценена от Акредитационния съвет на НАОА с най-високото четвърто равнище.

Говорейки за научноизследователската дейност, проф. Божинова подчерта: „Дългосрочна цел за развитие на научните изследвания в СА „Д. А. Ценов” е превръщането ѝ в разпознаваем субект в националното и международното научно пространство. В подкрепа на тази цел Стопанската академия работи за усъвършенстване на институционалната среда за повишаване качеството на научните изследвания в Академията и за системно привличане на външни ресурси за изпълнение на научноизследователски проекти”.

През отчетния период 2020-2024 г. в Стопанската академия са организирани множество семинари, научни дискусии, тренинги, уебинари, уъркшопове, в които са взели участие общо 1079 изследователи, докторанти, млади учени и студенти от Академията. Проведени са и редица публични лекции и кръгли маси, в които са участвали преподаватели, изследователи, докторанти и млади учени от страната и чужбина.

„Публикационната активност на представителите на академичната общност в СА „Д. А. Ценов” през мандата намира отражение в 1138 публикации”, обобщи ректорът. Нарастването на публикациите, индексирани в базите-данни Scopus/WoS през отчетния период – общо 128 броя, спрямо предходния период (2016-2020 г.) – общо 32 броя, е 4 пъти. Добър индикатор за подобряване видимостта на научната продукция на автори от Академията е и нарастващият брой цитирания в базите-данни Scopus и WoS. През мандатния период, автори и публикации с афилиация Стопанска академия са цитирани общо 343 пъти в двете бази данни. От април 2022 г. академичното издание сп. „Бизнес управление” е индексирано в световната наукометрична база данни Scopus, което е положителен атестат за високото ниво на научната продукция и публикационната дейност във Висшето училище.

Най-мащабният проект, в който Свищовската академия участва (с бюджет от 1,1 млн. лв. за Академията) през периода е „Икономическото образование в България 2030”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. През мандатния период СА „Д. А. Ценов” спечели 5 национални научноизследователски проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания” и 3 такива проекта, в които е партньор с други висши училища. Реализиран бе и първият проект на Академията, финансиран от Националния иновационен фонд.

Отчитайки развиваната международна дейност, проф. Божинова поясни, че портфолиото от договори за образователна мобилност по програма „Еразъм”+ включва 167 договора с висши училища от програмни и партниращи страни. За отчетния период са сключени 31 нови договора за кредитна мобилност с университети от програмни и партниращи държави. Договорната база на Академията по програма „Еразъм+” е разширена с 22.79% спрямо началото на мандата. Установени са стратегически партньорства с университети от Португалия, Италия, Чехия, Словакия, Швеция, Германия, Нидерландия, Полша, Румъния и Турция. Във връзка с кандидатстването по покана за създаване на Европейски университет са сключени междупартньорски споразумения (JMS) с 11-те университета.

Общият брой на двустранните рамкови договори, включващи клаузи за обмен на студенти, докторанти и персонал, осъществяване на съвместни научни дейности, публикации, създаване на академичен алианс, наброява 131. За отчетния период са сключени 27 нови рамкови договори и меморандуми за разбирателство, като договорната база на Академията е разширена с 25.96% спрямо началото на мандата.

За отчетния период Стопанската академия взема участие в управлението на 19 международни проекта по програма „Еразъм+”, НАВА и Фулбрайт. Два пъти Академията получи високо признание за качествено изпълнение на проект за мобилност на граждани в сферата на висшето образование по програма „Еразъм+”. В рамките на периода са проведени общо 79 изходящи международни мобилности на студенти и докторанти, осъществени са 135 входящи мобилности на студенти и докторанти с цел обучение. По отношение на преподавателската мобилност, за отчетния период са реализирани 191 изходящи краткосрочни и дългосрочни мобилности с цел преподаване, обучение и научни изследвания. Осъществени са 208 краткосрочни и дългосрочни входящи мобилности на преподаватели от партньорски висши училища с цел преподаване, обучение и научни изследвания.

Като резултат от дейността на Центъра за международна дейност през периода са приети и обработени документи за кандидатстване за обучение на 143 чуждестранни кандидат-студенти и докторанти. Записани са 65 чуждестранни граждани за обучение по специалности и програми от трите степени на висше образование.

През периода 2020-2024 г. СА „Д. А. Ценов” е приета за член на 5 международни научни мрежи и международния консорциум KreativEU, и продължава членството си в още 5 международни научни мрежи.

Говорейки за акредитацията на Висшето училище през мандатния период, проф. Божинова обяви, че Акредитационният съвет (АС) на НАОА през 2023 г. даде последваща институционална акредитация на СА „Д. А. Ценов” на основание обща оценка 9,34 със срок на валидност на акредитацията шест години, което е най-високата оценка за институционална акредитация на Стопанската академия, получавана досега. По-рано, през 2020 г., ПКСНУ на НАОА дава програмна акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и управление в СА „Д. А. Ценов” на основание обща оценка 9,27 със срок на валидност шест години, което е най-високата оценка за това професионално направление, получавана досега от Академията.

Във връзка с финансовото управление през мандата, ректорът подчерта, че главната задача във финансовата област през управленския мандат е била преодоляване на бюджетния дефицит и постигане на финансова стабилност. От представените данни в доклада стана ясно, че за отчетния период приходите на Академията нарастват с 4 544 659 лв. (57,98%): от 7 838 752 лв. през 2020 г. на 12 383 411 лв. през 2023 г. Налице е тенденция за устойчив ръст, при средногодишен темп 12,11 % за периода, като увеличението засяга и двата основни приходоизточника. При държавната субсидия ръстът е 3 315 475 лв. (79,43%), при средногодишен темп на нарастване 15,22%, а при собствените приходи 1 229 184 лв. (33,54%) и средногодишен темп на растеж 7,63%. С активните действия на ръководството, през мандата са осигурени допълнителни средства от бюджета на МОН, извън одобрените трансфери със Закона за държавния бюджет. Допълнителните средства за капиталови разходи са в размер на 1 810 000 лв. Проф. Божинова отчете и увеличаването на трудовите възнаграждения на всички преподаватели и служители от СА „Д. А. Ценов”, като с най-висок процент то е за асистентите (със 142%) и главните асистенти (със 120%).

В доклада на ректора за състоянието на Свищовското висше училище през мандатния период бяха отчетени и дейности по управление на учебния процес, информационната политика и кариерното консултиране на студентите, институционалните връзки и алумни, информационната инфраструктура и реализираните инвестиции в техника, издателската и библиотечната дейност, кадровата политика, материалната база и др.

В заключение проф. Божинова заяви: „Ръководството на Стопанска академия „Д. А. Ценов” през мандата си успешно реализира заложените цели и дейности в Мандатната програма за развитие на Академията за периода 2020–2024 г., въпреки трудностите, свързани с неблагоприятната, турбулентна среда. Положителни резултати са постигнати във всички основни направления на дейността на Висшето училище – обучение и акредитация, научноизследователска и проектна дейност, международно сътрудничество и институционални връзки, издателска и библиотечна дейност, финансова, кадрова, студентска и информационна политика. Благодарение на тези резултати, може би най-ценното е постепенното възстановяване на положителния имидж и престижа на Алма матер. Академичната общност показа, че може да се справя с предизвикателствата и трудностите, когато е единна. Убедена съм, че успешното управление се гради на разум, диалог и консенсус. Затова и слоганът на Виждането ми за развитието на Стопанска академия „Д. А. Ценов” през мандат 2020-2024 г. бе „Разумно управление, диалог и консенсус”. Проф. Божинова изрази увереност, че с отговорното отношение, професионализма и усилията на целия академичен и неакадемичен състав, Свищовското висше училище и през следващите години ще продължи да преодолява трудностите и да утвърждава доброто име и богатите традиции, да реализира дългосрочните цели, залегнали в стратегическите документи на Академията.

Членовете на Общото събрание приеха единодушно доклада на ректора за състоянието на Свищовското висше училище през мандатния период (февруари 2020 г. – януари 2024 г.) и изразиха своята висока оценка за управленския мандат с бурни аплодисменти. В последвалите изказвания прозвучаха думи на уважение и благодарност към проф. д-р Марияна Божинова за волята и куража й, с които е работила за връщане на положителния имидж на Свищовската академия и за отстояване интересите на родната Алма матер в толкова трудни времена.

В рамките на проведеното Общо събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” бе приет и доклада на Контролния съвет.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.