На проведеното днес, 18 март заседание на Общото събрание на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, за ректор на Свищовското висше училище за управленски мандат 2024-2028 година, бе избран доц. д-р Марин Маринов.

Пред своите колеги, номинираният на предходното заседание на Общото събрание от настоящия ректор проф. д-р Марияна Божинова, представи предизборната си платформа. Основната цел в предстоящия управленски мандат ще бъде „Запазване статута и авторитета на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов като едно от най-добрите висши училища в България, утвърдено и реномирано в областта на икономиката, администрацията и управлението, чрез активно присъствие и разширяване на позициите в националното и международното образователно и научно пространство и пълноценно оползотворяване и обогатяване на контактите и сътрудничеството с бизнеса и практиката”. Доц. Маринов представи конкретни стратегически задачи за постигане на основната цел, както и конкретни мерки за изпълнението на стратегическите цели по отделните направления – учебна дейност, научноизследователска дейност, студентска политика, кадрова политика, институционални връзки и международно сътрудничество, финансова политика, материална база. Говорейки за основната цел на управлението на Стопанската академия – запазване авторитета на институцията и защита на нейните интереси, доц. Маринов подчерта, че постигането ѝ изисква управленските решения да бъдат вземани след диалог от широк кръг заинтересовани страни. Той завърши представянето на предизборната си платформа с ясното убеждение, че със съвместните усилия на цялата академична общност Свищовското висше училище ще продължи да бъде крачка пред другите на образователния пазар. Слоганът на неговата управленска програма е „Заедно, крачка пред другите!”.

На проведеното тайно гласуване след представянето на управленската му платформа, доц. Маринов бе подкрепен с гласовете на 105 члена на Общото събрание от общо 117 гласували, което представлява положителен вот от 89,74%.

Заседанието на Общото събрание на СА „Д. А. Ценов” продължи с избор на членове на Академичния съвет.

Кой е новият ректор?: Доц. Марин Маринов е семеен с две дъщери. Средно образование завършва в родния си град Тетевен през 1997 г. с профил „мениджнънт”. През 2001 г. завършва бакалавърска степен в специалност „Финанси и кредит”, а през 2002 г. се дипломира в ОКС „магистър”, спец. „Финанси”. В периода 2003-2006 е редовен докторант към катедра „Финанси и кредит”. През 2007 г. с Решение на Висшата атестационна комисия му е присъдена научна и образователна степен „Доктор” по икономика. От 2011 г. е доцент в катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов. В управленския мандат 2020-2024 г. e финансов директор на Стопанската академия. Бил е и консултант на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика. Има над 55 научни публикации (монографии, студии, научни статии и доклади, учебници и учебни пособия, онлайн учебни курсове) и множество участия в научно-изследователски и инфраструктурни проекти.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.