Публична лекция на тема „Регионален подход на България и връзката му с предвидените за финансиране за период 2021-2027 година европейски фондове, програми, механизми, инструменти” изнесе пред академичната общност в Свищов Нина Стоименова – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в периода октомври – декември 2021 г. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Академията. Гост-лекторът бе приветстван от ректора на СА „Д. А. Ценов” проф. д-р Марияна Божинова и представен от зам.-ректора доц. д-р Румен Ерусалимов.
Част от богатия професионален и управленски опит на Нина Стоименова включва: ръководител на управляващия орган на 9 програми на Европейския съюз (ОП „Регионално развитие” 2007-2013 и „Региони в растеж” 2014-2021; Програмата „Развитие на регионите” 2021-2027; 7 програми за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, Турция, Северна Македония); координатор на Координиращия орган по фонд „Солидарност” и на МРРБ по всичките 6 проекта, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост; ръководител на националния орган за 8 програми, свързани с трансграничното и междурегионалното сътрудничество, като отговаря за подготовката на тези програми за програмния период на ЕС 2021-2027 г. Като представител на МРРБ, Нина Стоименова е член на Съвета по европейски въпроси. Притежава и преподавателски опит, гост-лектор е в Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Института за публична администрация към Министерски съвет.
Пред академичната общност в Свищов, гост-лекторът съпостави предходния програмен период на ЕС 2014-2020 с настоящия и очерта нови моменти в програмния период 2021-2027. „Период 2021-2027 г. е изключително интересен”, каза Нина Стоименова, говорейки за Европейската регулаторна рамка, в която се определя какви проекти ще се финансират и какви финансови ресурси ще се използват. Тя представи инструменти, фондове и механизми, които България ще може да използва през настоящия програмен период при реализирането на проекти по различните програми на ЕС. Обърнато бе внимание на важните за страната ни програма „Развитие на регионите”, Фонд за справедлив преход, механизъм за възстановяване и устойчивост, интегриран териториален подход, морски пространствен план на България и др. Нина Стоименова обясни и как Свищовската академия може да участва в интегриран проект, при който могат да се съсредоточат различни източници на средства и да се реализират разнородни дейности. Лекторът поясни още как трябва да се изпълняват проектите за да се постигат основните цели, които Европа има за програмния период 2021-2027 г., заложени в регулаторната рамка – По-интелигентна Европа; По-зелена, нисковъглеродна Европа; По-добре свързана Европа; По-социална Европа; Европа по-близо до гражданите.
Нина Стоименова заяви, че всеки един от нас, и като гражданин, и като общество, носи отговорност за това, какво получаваме като финансиране от ЕС, какво разходваме, как и за какво ще го разходваме. „Вие сте на територията на един малък и прекрасен град. Грижете се Вие за това, което имате и изисквайте от всички, които имат възможността да Ви го дадат”, апелира към аудиторията гост-лекторът. Публичната лекция завърши с дискусия, в която и преподаватели, и студенти отправиха въпроси и споделиха мнения по темата, представена от Нина Стоименова.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.