Съветниците са на финалната права да променят наредбата за финансиране на спортните клубове на територията на общината, научи Актуално Свищов.
Готвените промени са съвместно дело на членовете на две комисии – ПК “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” и ПК по „Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”.
На територията на община Свищов действа Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приета с Решение № 1001/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов.
Действащата сегашна Наредба в някои свои части не е актуална и не съответства на нормативен акт от по-горна степен, а именно Закона за физическото възпитание и спорт, е един от мотивите за актуализацията на документа.
В хода на прилагане на наредбата бе установено, че се допускат известни диспропорции по отношение размера на разпределените финансовите средства за субсидиране на спортните организации, което води до ненужно напрежение и противопоставяне между различните спортни клубове, коментира за Актуално Свищов Валери Николов, заместник-председател на ОбС-Свищов, който освен това е и спортен деятел и въпреки че не е член на двете въпросни комисии е присъствал при изготвянето на промените.
Част от изискванията по отношение на документацията, представяна от спортните клубове, е излишна и няма отношение спрямо предвидените условия, на които следва да отговарят спортните клубове, за да кандидатстват за получаване на финансови средства по Наредбата, е друг мотив за промените пише в мотивите.
Конкретизиран е срокът за подаване на заявления и документи от спортните клубове, определен е нов срок за представяне на финансовите отчети по договорите за финансово подпомагане по тази Наредба. Въведена е яснота по отношение състава на комисията, отговорна за разглеждане и оценяване на подадените заявления. По-широкият й формат следва да обезпечи принципът на прозрачност и публичност при прилагането на Наредбата, както и да гарантира по-висока експертност и оперативност при изпълнение на възложените ѝ задачи.
Освен това е предвидена актуализация на базисната сума по Наредбата, както и критерий за нейното диференциране. С цел справедливо определяне на базисната сума е въведен критерий за финансиране според броя на състезатели в съответните спортни клубове.
Очаква се промените да бъдат разгледани окончателно в пленарна зала на 22 декември, когато е последното редовно заседание на местния парламент край Дунав.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.