Програмата на Коалиция БСП за България в направления право, икономика, фискална политика.

📌Върховенство на правото, борба с корупцията и защита на човешките;
📌Икономика;
📌Фискална политика.

🔴 Върховенство на правото, борба с корупцията и защита на човешките
✔️ Цел: Ефективно правосъдие, независима съдебната система. Край на недосегаемостта на висши длъжностни лица. Европейските стандарти за защита на правата на гражданите.
➢ Нова съдебна карта, гарантираща равен достъп до правосъдие, бърз и справедлив процес, равномерно натоварване на работата на съдилищата;
➢ Промени в Закона за съдебната власт, след произнасяне на Конституционния съд по жалбите срещу последните промени в Конституцията;
➢ Законодателен процес, недопускащ лобистки и корупционни текстове;
➢ Включване на съдилищата и Конституционния съд в ефективен национален механизъм за защита на човешките права;
➢ Разширяване на правомощията на Омбудсмана и Висшия адвокатски съвет да сезират Конституционния съд;
➢ Реализиране на лична имуществена отговорност на длъжностните лица, които нарушават основните права на гражданите (регресна отговорност);
➢ Обезщетения за нарушаването на правата, защитени от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, от вреди, причинени от държавата и общините.

🔴 Икономика
✔️ Цел: Ускорен икономически растеж на основата на технологично и продуктово обновление, увеличаване на доходите и намаляване на неравенствата.
➢ Засилване ролята на Българската банка за развитие в подкрепа на публичните политики на правителството и преодоляване на регионалните различия в страната;
➢ Подкрепа за малките и средните предприятия чрез преференциално и достъпно финансиране от Българската банка за развитие;
➢ Държавни гаранции за български предприятия за достъп до нови пазари чрез частично или пълно покриване на риска чрез Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Подобряване на координацията между ББР и БАЕЗ с цел улесняване на износа;
➢ Намаляване на административната тежест и процедури, вкл. счетоводната отчетност за микропредприятията, дребните търговци и производители;
➢ Привличане на чужди и наши инвеститори в сектори с висока добавена стойност чрез държавни инвестиционни гаранции, данъчни преференции и преки държавни инвестиции чрез публично-частно партньорство;
➢ Увеличаване на капацитета на Национална компания „Индустриални зони“ и развитие на индустриални зони в посока привличане на производители на стоки с висока добавена стойност;
➢ Прилагане на европейският и световен опит за изграждане на кръгова икономика на основата на принципите на устойчивото развитие;
➢ Ускорена цифровизация на стопанството ни като един от основните лостове за повишаване на пазарната ни конкурентоспособност;
➢ Държавна подкрепа за бизнеса чрез по-тясно обвързване на външната ни политика с осигуряване на ефективен достъп до внос и износ на стоки, капитали и услуги.

🔴 Фискална политика
✔️ Цел: Фискална стабилност за устойчиво социално-икономическо развитие. Прозрачно и ефективно управление на европейските фондове и програми. Тясно обвързване на фискалната политика с ускоряването на растежа на БВП.
➢ Предвидимост и устойчивост на данъчно-осигурителната система. Всяка промяна в правилата на облагане ще са предмет на задълбочена обществена дискусия и предварителна подготовка;
➢ Данъчна справедливост с въвеждане на необлагаем минимум в размер прага на бедност и поетапно въвеждане на прогресивно подоходно облагане с цел преодоляване на социалната поляризация и реформиране на данъчната система съобразно фискалната политика на държавите членки на ЕС;
➢ Прилагане на широко използваните в ЕС практики за диференциран ДДС, в т.ч. за основни хранителни стоки, лекарства и медицински услуги, образователни услуги;
➢ Равно данъчно третиране на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове с данъчните ставки върху доходите от труд;
➢ Фискална децентрализация чрез преминаване към програмно бюджетиране на местно ниво и прозрачност на местните финанси;
➢ Преразпределение на част от данъка върху доходите на физическите лица в полза на общините;
➢ Увеличение на дела на капиталови разходи в БВП и тяхната реализация главно чрез публично-частното партньорство;
➢ По-широко използване на добрите европейски практики за бюджетно пряко и косвено подпомагане на селското стопанство, в т.ч. чрез инвестиционно коопериране с частния бизнес за възстановяване на преработвателната хранителна промишленост и затваряне цикъла на производство;
➢ Качествени промени в цялостната организация по усвояването на европейските фондове, в т.ч. засилване на контрола на всички етапи на процеса и прякото обвързване на тези фондове с основните цели на икономическата ни политика.

🗳️24✔️ Преференция 108✔️

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.