🔴 Отбрана
🎯 Цел: Гарантиране на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на България чрез преодоляване на занижените способности, значителния некомплект от личен състав, системното недофинансиране, занижените критерии в подготовката, лошите условия на труд и ниска мотивация на личния състав на българските въоръжени сили.
➢ Изготвяне на Бяла книга за отбраната, План за организационно изграждане и развитие на въоръжените сили;
➢ Подобряване структурата и организацията на работа на администрацията, повишаване компетенциите на служителите и издигане ролята на военната експертиза;
➢ Изграждане на професионална и привлекателна система за привличане, набиране, подбор и обучение, развитие и задържане на военнослужещите;
➢ Балансиране на инвестициите в отбраната между хората, въоръжението и техниката, бойната подготовка и инфраструктурата. Повишаване на основното месечно възнаграждение за най-ниското звание за всяка категория военнослужещи;
➢ Подобряване на инфраструктурата чрез ремонтиране на сградния фонд за подобряване на условията на труд и осигуряване на общежития и семейни жилища за военнослужещи, които нямат такива;
➢ Синхронизирана модернизация на въоръжението и техниката за трите вида въоръжени сили. Наличната бойна техника се поддържа, ремонтира, модернизира до приемането на нова. Активно използване на агенциите на НАТО и ЕС за отбрана за
реализирането на инвестиционни проекти на въоръжените сили;
➢ Изграждане на система за нарастване на силите и средствата, и резерв за нарастване на отбранителните способности на страната;
➢ Регламентиране сътрудничеството с ветераните и военнопатриотичните съюзи и организации за патриотичното възпитание на младежта и издигане престижа на българската армия.

🔴 Вътрешна сигурност и обществен ред
🎯Цел: Държавата създава защитна стена за опазване сигурността и собствеността на гражданите. Борба с престъпността и корупцията.
➢ Адекватна и ефективна реакция от страна на властите на всички престъпления, преодоляване на чувството за безизходица и незащитеност в гражданите. Недопускане на безнаказаност за престъпниците и битовата престъпност;
➢ Освобождаване на икономиката от паяжините на организираната престъпност. Изкореняване на корупцията като технология на управление;
➢ Ограничаване на основните криминогенни фактори – увеличаваща се бедност, изхвърлянето на част от младото поколение от естествената им среда или социална класа, нарастваща употреба и разпространение на наркотици, ограничаване присъствието на международната организирана престъпност и непозволяване дислоцирането на големи международни престъпни групировки;
➢ Пълно неутрализиране на политическото влияние върху професионалния състав на МВР и службите за сигурност с цел недопускане на чужди и корупционни влияния; кариерно издигане, основано на експертност и професионална подготовка;
➢ Подобряване на разпределението на полицейските служители с цел ефективно противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, намаляване на битовата престъпност, с особено внимание към селата и малките населени места;
➢ Подобряване на координацията в дейностите на структурите в системата за защита на националната сигурност или правоохранителните органи с цел пресичане на основните форми на организирана престъпност в икономиката – измамите с ДДС, прането на пари, контрабандата с горива и акцизни стоки, корупцията при обществените поръчки;
➢ Ликвидиране изцяло на каналите за трафик на хора през територията на страната чрез изграждане на съвместни екипи между ДАНС и МВР, в партньорство със службите на страните от ЕС;
➢ Изготвяне на концепция и план за изграждане на национална система за видеонаблюдение в населените места и по пътищата;
➢ Нова концепция и стратегия за борба с корупцията и нов антикорупционен кодекс;
➢ Нова „полицейска карта“, при която в районите на селата се създават нови участъци (постове), които са с постоянен жандармериен състав и транспортна техника. Всеки пост отговаря за не повече от три села;
➢ Пълно обезпечаване на криминалната полиция със съвременна криминалистична техника и експерти за повишаване разкриваемостта на криминалните престъпления от всякакъв характер;
➢ Създаване на регионални центрове по криминалистика с единна база данни криминалистична информация (ДНК, дактилоскопия, балистика и т.н.);
➢ Нов закон за МВР. Материално-техническо обезпечаване и осъвременени възнаграждения на полицейските служители;
➢ Преглед на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия и свързаните с нея планове с цел гарантиране на живота и здравето на гражданите, опазването на околната среда и имуществото при бедствия.

🗳️2️⃣4️⃣✔️1️⃣0️⃣8️⃣✔️

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.