Програмата на Коалиция БСП за България в направления енергетика, околна среда и зелена икономика

📌Енергетика
Цел: Устойчиво развитие на енергетиката на Република България.
Краткосрочни мерки
➢ Предоговаряне на Зелената сделка;
➢ Отлагане на либерализацията на пазара на електроенергия за бита до изготвянето на ясни критерии за подкрепа на енергийно уязвимите потребители;
➢ Запазване ролята на НЕК като обществен доставчик с цел гаранитаране на производството на електрическа енергия на приемливи цени;
➢ Предоговаряне с ЕК на Плана за възстановяване и устойчивост в частта „Енергетика“ с цел запазване на енергийния комплекс „Марица-Изток“ и гарантиране на функционирането на въглищната енергетика;
➢ Преустановяване на опитите за концесиониране на „Топлофикация-София“.
Средносрочни мерки
➢ Изработване и приемане на Стратегия за устойчиво енергийно развитие: собствени енергийни ресурси, изграждане на „умни“ мрежи, баланс в развитието на държавната централизирана и частната децентрализирана енергетика; развитие на ядрената енергетика, вкл. чрез възобновяване на проекта АЕЦ „Белене“, спиране на нови концесии на природни ресурси и др.;
➢ По-ефективно използване на водните ресурси с реализацията на проточна ВЕЦ на р. Дунав съвместно с Румъния и изграждане на нови ПАВЕЦ;
➢ Намиране на баланс в политиката на либерализация на енергийния пазар, в интерес на потребители и произодители с цел защита интересите на хората и индустрията;
➢ Преобразуване на въглищните региони (Стара Загора, Перник, Кюстендил) в икономически зони, освободени от данъци за определен период от време.

Дългосрочни мерки
➢ Пресичане на лобистки схеми за управление на държавните дружества;
➢ Намаляване на политическото влияние в дейността на дружествата;
➢ Ефективно финансиране на развитието на държавната енергетика без рискове за държавна помощ;
➢ Стратегическо придобиване от държавата на мажоритарни дялове от енергийни дружества, предстаавляващи национален, стратегически и публичен интерес; акцент върху тези, които представляват “естествен монопол” в сектора.

📌ОКОЛНА СРЕДА И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА
Цел: Опазване и подобряване състоянието на водния ресурс. Устойчива политика за
поддържане качеството на въздуха. Въвеждане на модела „кръгова икономика“.
➢ Създаване на единен воден орган по управление на водния ресурс;
➢ Цялостна реформа в сектора на ВиК. Държавните ВиК дружества отговарят за
поддържането на големите язовири и големите водоснабдителни съоръжения.
➢ Изграждане на пречиствателни станции, канализационна инфарструктура за населените места, извън обхвата на ОПОС и други програми;
➢ Разширяване на системата за контрол на качеството на атмосферния въздух в 100-те населени места с най-много жители и всички национални курорти;
➢ Изграждане на инфраструктура за електрически транспорт. Осигуряване на електрически транспортни средства в обществен транспорт и транспорт за лично ползване;
➢ Въвеждане на щадящи околната среда отоплителни средства, заменящи традиционните отоплителни средства на твърди горива;
➢ Развитие на железопътната инфраструктура, модернизация и електрификация на железопътния транспорт;
➢ Административна и финансова подкрепа за създаване на еко-индустриални паркове;
➢ Въвеждане на мерки за повторно използване на продуктите и повторно използване на техните компоненти;
➢ Въвеждане на изискване за стандартни за устойчивост на производствения процес при възлагането на обществени поръчки;
➢ Въвеждане на нов подход за изчисление на такса „битов отпадък“, като се въведе методика за изчисление на реалния обем и тегло на отпадъка;
➢ Декарбонизация на индустрията и енергетиката чрез създаване на дългосрочна визия за българския енергиен преход;
➢ Намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта чрез трансформация на транспортните нужди, насърчаване на обществения транспорт, използване на алтернативен транспорт.

🗳️2️⃣4️⃣✔️за БСП,
Преференция 1️⃣0️⃣8️⃣✔️

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.