📌Висше образование и наука:
➢ Обвързване заплащането в сфера висше образование и наука със средната работна заплата в обществения сектор, при следните минимални коефициенти: асистент – 1.5,
доцент – 2.0, професор – 2.5 от СРЗ в ОС и докторантска стипендия 1.0 от СРЗ в ОС;

➢ Значително увеличение на студентската стипендия и особено на тази, отпускана за постигнати резултати в учебния процес. Нов закон за държавно студентско кредитиране, обезпечаващ заплащане на обучението и издръжка на обучаемите,основан на най-добрите европейски практики;

➢ Създаване на фонд за финансиране на участието в научни изяви, за издаване на научни трудове и учебни помагала и за повишаване на езиковите, софтуерните и други професионални умения на академичния състав. Създаване на фонд за проектно финансиране на докторантски теми и разработки на студентски екипи;

➢ Приоритетно осигуряване на средства за ремонт на студентските общежития и създаване на съвременни условия за младите хора. Нормативни промени, насочени към подобряване на условията на живот и учене в студентските кампуси;

➢ Зачитане времето на редовната докторантура за осигурителен стаж;

➢ Промени в ЗВО и ЗРАС, насочени към повишаване нивото на теоретичните и практически знания на обучаемите и на научното ниво на академичния състав.

Нормативни промени, които да позволят на университетите да имат по-гъвкава програмна, финансова и кадрова политика. Усъвършенстване на акредитацията на ВУ и атестацията на преподавателския състав, което да се случи след задълбочен анализ и
дебат с академичната общност;

➢ Увеличаване на държавното финансиране за университети за научни изследвания и иновации и с доказани постижения с цел развитието им като изследователски университети;

➢ Финансирането да бъде увеличено до 1% от Държавния бюджет за висше образование и 0,5% за наука.

Осигуряване на необходимите специалисти за развитие на страната:

➢ Национална карта „Образование – икономика“, изработена от държава, общини и бизнес. Обвързване на училищната мрежа и училищното обучение с регионалните планове за развитие;

➢ Обвързване на безплатното обучение във висшите училища с договори за реализация на завършилите студенти в България;

➢ Повишаване на достъпността на висшето образование чрез усъвършенстване на системата за финансово стимулиране и кредитиране на студентите и докторантите в приоритетни за държавата професионални направления;

➢ Адаптиране на образованието към дигиталното поколение и създаване на динамична и добре работеща система на обучение в електронна среда;

➢ Развитие на центровете за върхови технологии и върхова наука, развойните центрове и центрове за технологичен трансфер; възможност на бизнеса да работи с тях.

🗳️24✔️Преференция 108✔️
Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.