📌ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
Цел: Модерно земеделие, което изхранва България. Осигуряване на жизнена среда и социален стандарт в селата и селските райони.
➢ Балансирано развитие на отрасъла чрез насърчаване на производството на различни култури и отглеждане на животни;
➢ Подкрепа за зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделие и животновъдство;
➢ Възстановяване на магистралната водопреносна инфраструктура на „Напоителни системи“ ЕАД с европейски и държавни средства с цел подпомагане на поливното земеделие;
➢ Подкрепа за създаване на нови фамилни малки и средни земеделски стопансктва;
➢ Ориентиране на земеделието в планинските и полупланинските райони към екопроизводство, култивирани билки и етерично-маслени култури и изграждане на
преработвателни цехове за тези култури;
➢ Подкрепа на доходите на фермерите, работните места и прехода към устойчиво земеделие, като същевременно осигурим защита от нелоялна конкуренция от трети страни и ценови спекулации, както и постигане на спаведливи цени, вкл. с механизма на държавните помощи;
➢ Защита на българските земеделци от ефектите на войната в Украйна – както повишените цени на торове и препарати, така и вноса на евтина продукция, която измества родното производство;
➢ Държавни гаранционни схеми, съчетани със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-27, за управление на риска и реакция при настъпване на неблагоприятни климатични или пазарни условия за земеделските
стопани;
➢ Засилено залесяване и рекултивация на унищожени земеделски и горски територии;
➢ Поддържане на екологичен баланс при човешката дейност и опазване на аквакултурите в Черно море и р. Дунав;
➢ Засилен държавен контрол върху вида и начина на използване на разрешени пестициди, като употребата им се намали въз основа на най-добрите национални практики;
➢ Подобряване на управлението на почвите и опазване на биологичното разнообразие;
➢ Засилен контрол върху качеството на предлаганите в търговската мрежа храни;
преимуществено български и био храни в детските градини и училищата;
➢ Отстояване на твърда политика срещу навлизането на генно модифицирани организми (ГМО) в земеделието и в хранителната верига;
➢ Забрана за изграждане на ВЕИ върху плодородни земеделски земи;
➢ Държавна политика за контрол върху санитарната и промишлена сеч и залесителни програми и дейности в държавните гори, засилване на ролята на държавата в дърводобива;
➢ Модернизация в горският сектор, за преодоляване на липсата на работна ръка.

📌 ТРАНСПОРТ
Цел: Ускорено развитие на устойчива, балансирана и ефективна транспортна система до 2025г.
➢ Изграждане на железопътна инфраструктура, гарантираща достъпна, високоскоростна, сигурна и безопасна услуга. Обновяване на локомотивния, мотрисния и вагонния парк в рамките на две години; Спасяване на Българските държавни железници;
➢ Синхронизиране на разписанията в рамките на националната транспортна схема. Развитие на вътрешната и външната свързаност;
➢ Усъвършенстване на електронната система за билети в полза на гражданите и комбиниране на различните видове транспорт;
➢ Инвестиции в интермодалните терминали за съкращаване на транзитното време и превръщане на България в транспортен хъб;
➢ Модернизация на пристанищата на р. Дунав и превръщане на реката в целогодишен плавателен коридор;
➢ Модернизация на пристанище Варна и пристанище Бургас. Изграждане на Интермодален терминал на пристанище Варна – под Максуда;
➢ Нов Закон за движение по пътищата, осигуряващ по-голяма безопасност на гражданите, свеждане до минимум броя на загиналите по пътищата и намаляване на пътния травматизъм;
➢ Засилване контрола по пътищата чрез създаване на единен контролен орган;
➢ Развитие на българските пощи, посредством навлизане на пазара на платежни услуги и финансово посредничество. Превръщане на „Български пощи“ в основен доставчик на куриерски и амдинистративни услуги в България;
➢ Увеличаване на размера на субсидиите на междуселищния транспорт в малките общини, отдалечените и трудно достъпните населени места;
➢ Провеждане на единна транспортна политика с цел изграждане на качествена транспортната инфраструктура и въвеждане на обща, балансирана тарифна политика за различнте видове транспорт;
➢ Повишаване качеството на транспортните услуги чрез подобряване подготовкта на кадрите на пътния и железопътния транспорт.
🗳️2️⃣4️⃣✔️1️⃣0️⃣8️⃣✔️
Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.