Две научни титли е получил с плагиатство професорът и университетски преподавател Венелин Терзиев, пише официалната страница на просветното министерство в социалната мрежа. Това установиха проверки на Комисията по академична етика (КАЕ) към Министерство на образованието и науката (МОН). Терзиев е публично известен от няколко години поради необичайно голямата си активност в различни сфери на науката.
Накърняване на авторски права е открито в дисертациите му. за придобиване на научните степени „доктор“ и „доктор на науките“ в професионално направление „Икономика“. В първия случай арбитрите на КАЕ установяват висока степен на плагиатство в научен труд на тема „ Въздействие на активни политики и програми върху пазара на труда“, защитен във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ през 2014 г. От общо 296 страници плагиатстваните са 65 или 22,2% от дисертацията, с която Терзиев става т. нар. „малък доктор“ в направление „Икономика“. Сред установените нарушения са некоректни цитирания, излагане на данни с неуточнен произход, съвпадение на текстове с публикации на други автори.
При втората проверка е установено плагиатство при придобиването на научна степен „доктор на науките“ през 2015 г. С дисертация „Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики“ Венелин Терзиев става т.нар. „голям доктор“ в професионално направление „Икономика“ в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. Плагиатствани са 231 страници от общо 374, което е 61,8% от научния труд. Отново има неточни и подвеждащи цитирания. В доклада се посочва, че липсват източници на данните в таблиците и фигурите и са използвани публикации, които нямат общо с тезата на дисертацията. Становището на КАЕ е, че дисертационният труд е с висока степен на плагиатство.
За решенията са уведомени университетите, в които са защитени дисертациите, за да могат да предприемат действия по отнемане на съответната научна степен съгласно Закона за развитието на академичния състав.
Комисията по академична етика приключи още една проверка на дисертация на Терзиев. Трудът е защитен в Националния военен университет „Васил Левски“ (НВУ) през 2014 г. и е на тема “Модели на повишаване на ефективността на системата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в динамична социална среда“. Благодарение на него Терзиев е станал „доктор на науките“ в направление „Национална сигурност“. Проверени са и публикациите му за заемане на академичната длъжност „професор“ в същото направление в НВУ. В тези два случая арбитрите на КАЕ не са установили плагиатство.
Комисията проверява и научен труд на Терзиев в направление „Социални дейности“, но работата по него още не е приключила.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.