Община Свищов предоставя компостери за зелени и други биоотпадъци на домакинствата. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Във връзка с изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците на община Свищов за периода 2021-2028 г. и реализирането на проект по ПУДООС „Предоставяне на домакинствата в община Свищов на компостери за зелени и други биоотпадъци“, от Общината съобщават, че от 1 август до 1 септември в сградата на общинска администрация и кметствата на населените места започва приемането на заявления за предоставяне на компостери за домакинствата.

По проекта, чиято обща стойност е 143 493,60 лв., ще бъдат предоставени 200 броя компостери от 740 литра на домакинствата, подали заявления в град Свищов и 600 броя от 1000 литра за домакинствата в населените места, които са декларирали интерес да използват предимствата на компостерите.

Общинското ръководство приканва гражданите да бъдат активни и да се възползват от възможността да получат за ползване, само срещу приемно-предавателен протокол, компостери за своите домакинства. С тях те ще подобрят качеството си на живот, намалявайки значително генерираните от тях био отпадъци, преобразувайки ги в биотор, който могат да използват обратно в своите стопанства.

Ползи от компостирането:
· Подпомага отглеждането на здравословни био плодове и зеленчуци;
· Намалява градинските и домакински отпадъци;
· Отклонява материали от сметищата – остатъците от храна и боклука от двора представляват от 20 до 30 % от отпадъците на депото;
· Превръща отпадъците в много полезен материал и подобрител на почвата;
· Повишава способността на почвата да задържа водата;
· Подпомага изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците на община Свищов за периода 2021-2028 г.;
· Чрез компостирането се изпълняват целите, заложени в Европейското и Националното законодателство за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци, което ще доведе до значително намаляване на таксата за битови отпадъци и отчисленията на тон депониран отпадък.

Активното включване на гражданите в процеса на компостиране ще допринесе за ефективно използване на ресурсите и оползотворяването им на място от домакинствата. Това същевременно ще намали количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Свищов и тяхното вредно въздействие върху околната среда и здравето на населението.
С реализирането на проекта ще се насърчи и засили използването на общите природни ресурси, чрез осъществяване на съвместни екологични действия; ще се повиши обществената осведоменост, относно намаляване и оползотворяването на биоразградими отпадъци; ще се изгради капацитет на заинтересовани страни за намаляване на отпадъците и въпросите, свързани с повторната им употреба, опазване и подобряване качеството на почвата, водата и въздуха, подобряване на местните екологичните политики.
В резултат ще се увеличи количеството на рециклираните и оползотворени отпадъци и повиши общественото съзнание на населението за екологосъобразен начин на живот в община Свищов.