Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че открива производство по издаване на общ административен акт – заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване за защитена зона за опазване на дивите птици BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“. Зоната е част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Целите на опазване са задължителни за съобразяване от собственици и ползватели на горски територии, земи и водни площи в защитената зона.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица са писмени предложения, възражения, становища и коментари. Те могат да бъдат депозирани в деловодството на МОСВ на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22, или на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg, в срок до 25 август 2022 г.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта на заповед и с проекта на специфични цели от посочения по-долу Интернет адрес, както и от Интернет сайта на МОСВ, раздел „Природа“, подраздел „Обществени обсъждания“, или от Интернет сайта на РИОСВ – Велико Търново.
https://www.moew.government.bg/bg/izgotven-proekt-na-zapoved-za-odobryavane-na-specifichni-i-podrobni-celi-na-opazvane-za-5-broya-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-divite-ptici/

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.