Администрацията на Министерския съвет провежда две обществени консултации за промени в нормативната уредба, свързана с управлението и наблюдението на еврофондовете.
Обществена консултация за изменение в Постановление № 157 от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции
В обсъжданият документ отново прави впечатление, че той не разглежда и не предлага създаване на Комитет за наблюдение на Плана за възстановяване и устойчивост, въпреки огромните средства, които ще се инвестират и харчат единствено по усмотрение на държавни чиновници. Тези средства количествено са равни на няколко от тематичните секторни програми, които ще се изпълняват в периода от 2021 г. до 2027 г. В началото на 2022 г. няколко граждански организации писмено поискаха от Министерския съвет да бъде създаден такъв Комитет за наблюдение към Плана, с оглед граждански контрол върху изпълнението на Плана и разходване на средствата по него. Крайният срок за изпращане на становища, предложения, възражения и коментари от заинтересовани физически и юридически лица е 19 август 2022 г. Подробности са публикувани на адрес:
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7010
Обществена консултация по проект на Постановление за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия и на програмите, съфинансирани от европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027 г.
Постановлението регламентира създаването на 1 комитет към Споразумението за партньорство и 13 комитета към тематичните секторни програми. С отделен документ ще бъдат регламентирани 5-те комитета за наблюдение на двустранните програми за презгранично сътрудничество на България със съседните държави за периода 2021-2027 г. Крайният срок за изпращане на становища, предложения, възражения и коментари от заинтересовани физически и юридически лица е 29 август 2022 г. Подробности са публикувани на адрес:
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7024

Илиян ПЛАМЕНОВ

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.