Преподаватели на СА „Димитър А. Ценов“ участваха в класирането на три проекта в надпревара на община Раковски. Това съобщиха от Висшето училище. Академията и Общината работят съвместно от ноември 2021 година след сключване на меморандум за сътрудничество.

Три одобрени за финансиране проектни предложения на три народни читалища от три населени места в община Раковски (гр. Раковски, с. Белозем и с. Шишманци) на обща стойност 11 995,40 лв. заедно с подписани два нови меморандума за сътрудничество, са резултатите от „Работилница по управление на проекти – Раковски 2023, сесия: Читалища“.

Преди дни в залата на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ се проведе заключителната публична сесия за представяне на проектните предложения, последвана от оценяване, класиране и обявяване на одобрените за финансиране проекти. В състава на журито бяха представители на Община Раковски и катедра „Стратегическо планиране“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Председателят Татяна Бакова (Зам.-кмет „Бюджет, финанси, образование и здравеопазване”) и членовете на журито Рангел Матански (Председател на Общински съвет – Раковски), Йовко Романов (Зам.-кмет „Европроекти, структурни фондове, социални дейности и сигурност“), Мария Гиева (Изпълнителен директор на МИГ – Раковски), проф. д-р Маргарита Богданова (декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“), доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова (ръководител катедра „Стратегическо планиране“), доц. д-р Михаил Чиприянов и гл. ас. д-р Юлиян Господинов подкрепиха три проектни идеи, които ще получат средства за практическата им реализация през текущата 2023 г. Народно читалище „Просвета – 1909 г.“ – с. Белозем получи одобрение на проекта „Културна инфраструктура – обновяване на сценично осветление“ на стойност 4 000 лв. Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ ще има възможността да превърне в действителност проекта си „Театрален фестивал „Магията на живата сцена“ (3 995,40 лв.), а Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1929“ – с. Шишманци ще бъде финансирано с 4 000 лв. за изпълнението на проект „Библиотеката – място за учене цял живот“.

В промеждутъка между представянето на проектните екипи и обявяването на оценките на журито бяха подписани два Меморандуми за сътрудничество между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и катедра „Стратегическо планиране“, от една страна“ и Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, съответно – Народно читалище „Просвета – 1909 г.“ – с. Белозем, от друга.

За да се стигне до финалното събитие, преди това бяха реализирани няколко важни стъпки. Официален старт на Работилницата по управление на проекти бе даден на 30.05.2023 г. На 02.06.2023 г. се проведе работна среща, на която бяха разяснени условията за кандидатстване, дадоха се насоки за попълване на проектния формуляр и се отговори на всички въпроси, които кандидатите имаха, преди началото на същинската работа. На 22.06.2023 г. се състоя междинна онлайн сесия за мониторинг на напредъка и индивидуални консултации на екипите на читалищата с преподаватели от катедра „Стратегическо планиране“. Съгласно регламента, крайният срок за подаване на проектните предложения от кандидатите (читалищата) до електронна поща sp@uni-svishtov.bg бе 17:00 часа на 04.07.2023 г.
„Работилница по управление на проекти – Раковски 2023, сесия: Читалища“ е съвместна инициатива на катедра „Стратегическо планиране“ и Община Раковски, част от заложените дейности в сключения на 19.11.2021 г. Меморандум за сътрудничество и логично продължение на реализираната през 2022 г. първа Работилница по управление на проекти. Припомняме, че тя бе с фокус местните училища. Двадесет и шест ученици от Професионална гимназия „Петър Парчевич“ (град Раковски) и Професионална гимназия по селско стопанство (с. Белозем) сформираха десет екипи, работиха по специално утвърден формуляр за кандидатстване и проучваха реални оферти на доставчици. В работата си учениците бяха подпомогнати от ментори – техни учители и консултирани от академични преподаватели с конкретни насоки. Разработени, оценени, одобрени и финансирани бяха общо десет проекти (по пет на всяко училище) на обща стойност 11 913,11 лв., от които 10 000 лв. осигурени от Община Раковски, а останалите – собствен финансов принос на училищата.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.