С дълбок поклон и уважение изказваме своята признателност и почит към делото на проф. д-р ик.н. Цветан Коцев, ръководител на катедра „Финанси  и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ от 1976 до 1983 год., съобщи сайта finance1952.com/bulgaria
Неговият житейски път приключи внезапно на 10.04.2022 год.
Съболезнования към близките и роднините! Светла му памет!
Проф. д-р ик.н. Цветан Коцев е сред изявените универси­тетски преподаватели и изследователи в областта на финансо­вата наука. Той е роден на 26 октомври 1935 г. в с. Горна Митро­полия, Плевенско. Основното си образование получава в родното си село, а средното – в плевенския Икономически техникум. С от­личие завършва специалност „Финанси и кредит“ във ВФСИ “Д. А. Ценов” – Свищов (сега Стопанска академия) и започва работа в Българска народна банка – гр. Плевен. Придобитият опит в банко­вото дело позволява на Цветан Коцев да оцени значението и връзката на финансовата наука и обучението във висшето учи­лище с потребностите на практиката. И съвсем навреме и съвсем закономерно  завършилият с отличие млад специалист получава покана от проф. Минко Русенов – ръководител на катедра “Фи­нанси и кредит“ за преподавателска работа. През декември 1960 г., след успешно представяне на конкурс, Цветан Коцев е приет за асистент. Оттогава целият му съзнателен живот е пряко свързан с висшето икономическо образование. Отваряйки врати за Цветан Коцев, Свищовското висше училище му открива път, път по който с достойнство и чест той върви десетилетия, път, по време на който с възрожденски дух изпълнява благородна научна, препо­давателска и обществено-полезна мисия. В катедра “Финанси и кредит” се оформя преподавателски и изследователски екип от бъдещите професори Д. Порязов, М. Христов, Цв. Коцев, В. Стоя­нов, Р. Радков, чиято дейност става фактор за успехите както на катедрата, така и на Висшето училище. В него Цветан Коцев се изкачва по академичната стълба от асистент до професор. През 1966 г. придобива научната степен “кандидат на икономическите науки“, а четири години по-късно е избран за доцент. Успешно защитава докторска дисертация на тема “Проблеми на кредита в разширеното възпроизводство” и получава научната степен “док­тор на икономическите науки” (1978 г.). От 1980 г. е професор.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.