🔴 Култура
🎯Цел: Запазване и развитие на българската култура. Свобода на медиите.
➢ Утвърждаване на принципа на демократизъм в културата и медиите като водещ за свободата на словото и художественото творчество;
➢ Устойчиво културно развитие, гарантирано от не по-малко от 1% от БВП чрез бюджета на Република България;
➢ Равнопоставеност на финансирането на творците от държавните, общинските и частните културни организации от публичния ресурс;
➢ Укрепване на музейната, библиотечната и читалищната мрежа чрез разширяване на целевите национални програми за подкрепа на художественото слово „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ и „Глобални
библиотеки“. Реален виртуален достъп до техните фондове;
➢ Реконструкция, разширяване и обогатяване на материалната база на културните институти и държавните медии;
➢ Работа с финансовите инструменти на ЕС и ЮНЕСКО. Включване на повече обекти по приоритетите „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Устойчиво развитие на туризма“ в Оперативна програма „Регионално развитие“;
➢ Изработване на общовалидни критерии за финансиране на медиите с държавни и европейски средства, което да се извършва прозрачно, отчетно и без съмнения за политическо влияние;
➢ Изготвяне на изцяло нов Закон за за радиото и телевизията;
➢ Въвеждане на законови минимуми за отразяване в медиите на български продукции (филми, музика и др.);
➢ Приемане на Закон за защита и употреба на българския език, писменост и книжовност;
➢ Активно ангажиране и финансиране на работещите в читалищата за участие в процеса на възпитание на подрастващите;
➢ Разработване на правна възможност приходите от творческата дейност в държавните и общинските културни институти да остават в тях;
➢ Увеличаване на заплатите на читалищните, библиотечните и музейните работници.

🔴 Младежта и спорта
🎯Цел: Подобряване качеството на живот на гражданите чрез практикуване на укрепваща здравето двигателна активност и спорт. Възстановяване престижа на българския спорт за успешно участие на големи международни спортни форуми и на Олимпийски игри.
➢ Увеличаване на размера на средствата в бюджетите на Министерството на младежта и спорта и на общините за спорт в свободното време, спорт за всички и рекреативния спорт;
➢ Широк достъп до спортни съоръжения и места за практикуване на спорт във всяко едно населено място;
➢ Единни стандарти за спортна инфраструктура на национално и местно ниво;
➢ Национална мониторингова система за измерване и оценка на двигателната годност и здравния статус на българското население;
➢ Съдържателна и структурна промяна в бюджетната политика на ММС. Повишаване източниците на финансиране на спорта и контрол върху изразходването на средствата;
➢ Ново качество на физическото възпитание и спорта в училище чрез въвеждане на нови спортове, нови видове двигателни активности и традиционни игри;
➢ Координационна структура за взаимодействие между Министерство на младежта и спорта, министерство на образованието и науката, министерство на здравеопазването, общините, училищата и университетските структури;
➢ Национална програма за научно осигуряване в спорта и възстановяване на центровете за олимпийска подготовка на елитните спортисти;
➢ Възстановяване на общественото начало в спорта чрез създаване на регионални съвети за спорт, работещи съвместно с общини, спортни организации, училища, университети и други държавни структури;
➢ Приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството;
➢ Ежегодно предоставяне на “ваучер за култура” на всеки ученик от 16 до 18 г. на стойност 150 лв., който може да се използва за закупуване на билети за театър, за българско кино, изложби, книги и учебници като подкрепа за културното израстване на младите хора.

🗳️2️⃣4️⃣✔️1️⃣0️⃣8️⃣✔️

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.