В навечерието на 24 май ви представяме нашите цели в едно от най-важните направления за стабилизиране и прогрес на обществото.

Цел: Постигане на високо качество на образованието в съответствие със съвременните изисквания и с нуждите на българската икономика.

Средно образование:
➢ Въвеждане на единен стандарт за управление на образователните институции;
➢ Промяна на модела на финансиране на училищата с включване на критерии, отчитащи и резултатите от образователния процес. Бюджетно финансиране само за държавни и общински училища;
➢ Въвеждане на нови учебни планове, учебни програми и учебно съдържание, съобразено със съвременните изисквания и с възрастовите и психологически особености на децата и учениците;
➢ Един учебник по предмет за всеки клас в цялата страна. Промяна на нормативната уредба за конкурсите за избор и одобрение на учебниците;
➢ Създаване на работеща система за максимално обхващане в образователните институции на всички, подлежащи на задължително образование;
➢ Създаване на среда за обучение във всички училища и детски градини, отговаряща на съвременните стандарти;
➢ Засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в дух на традиционни национални ценности за израстването на родолюбиво, патриотично и националноотговорно младо поколение;
➢ Преминаване от програмно финансиране на извънкласните дейности към финансиране чрез бюджетите на образователните институции;
➢ Приоритетно изграждане на физкултурни салони в училищата, в които такива липсват;
➢ Възраждане на професионалното образование в съответствие с икономическите приоритети на страната;
➢ Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия — професия с висока обществена значимост, поставена под контрола и закрилата на държавата.

Ежегодно увеличение на учителските заплати и поддържане на нивото им над средната работна заплата за страната;
➢ Реформа в системата за квалификация на педагогическите специалисти за осигуряване на необходимите им умения за работа в съвременна образователна среда и създаване на механизъм за контрол върху нейното качество. Последващата
квалификация да се осъществява само от висшите училища, които обучават педагогически кадри, както и от научни организации и специализирани обслужващи звена, предоставящи програми за повишаване на квалификацията. Финансиране с
публични средства на обучения за повишаване на квалификацията, само когато са организирани от висши училища, научни организации и звена на МОН;
➢ Преоценка на политиките по приобщаващото образование. Създаване на работеща система за подкрепа на деца и ученици със СОП и на талантливи ученици. Оптимизиране на системата на финансиране на центровете за подкрепа на
личностното развитие;
➢ Гарантиране на възможност за достъпен и пълноценен отдих чрез ремонт и поетапно възстановяване на държавните и общински бази за ученически отдих и спорт;
➢ От 2024 г. увеличаване на еднократната помощ за ученици на 350 лв. и предоставяне на такава и за учениците от пети до седми клас включително.

Коалиция БСП за България подкрепете с номер 24
Кандидатът на Свищов София Вергилова може да подкрепите като отбележите 24 за БСП и преференция 108

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.