Министерският съвет одобри Стратегическа визия за развитието на електроенергийния сектор в страната за периода 2023 – 2053 г. Документът залага на няколко основни приоритета в развитието на сектора. На първо място България следва да остане лидер в производството и износа на електроенергия в региона. Защитата на националната и енергийната сигурност, както и устойчивото използване на местните енергийни ресурси също са сред основните приоритети в документа. Реализирането на предвидените в стратегията политики и проекти трябва да съдейства за  постигане на европейските цели за декарбонизация и повишаване на енергийната ефективност. Сред заложените основни приоритети в документа е и осъществяването на справедлив преход към декарбонизация на засегнатите региони, както и защитата от енергийна бедност.

Четири нови ядрени реактора трябва да бъдат изградени, за да заместят мощностите, подлежащи на извеждане от експлоатация. Два от тях се очаква да бъдат разположени на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, а още два – на тази в Белене. Министерският съвет задължи министъра на енергетиката да представи приетата Стратегическа визия в Народното събрание за обсъждане и приемане.

Според наблюдатели на действията на Министерството на енергетиката, Визията е разработена без провеждане на обществено обсъждане със заинтересованите местни и професионални организации, както и без участието на граждани от засегнатите региони на страната. За няколко от предложените проекти прави впечатление, че дори и към настоящия момент не съответстват на европейските стратегически документи и законодателство. Дългогодишната практика от изминалите години в нашата страна показва, че крупните енергийни проекти се използват като обекти за инвестиране на средства, пораждащи политическа и икономическа корупция в големи размери, както и че те причиняват унищожение и непоправими щети по природната среда.

Илиян ПЛАМЕНОВ