В резултат на посещението си в Брюксел през 2021 година, по проект „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“, кметът на Община Свищов, Генчо Генчев, постави началото на един от най-значимите проекти за града, тясно свързан с ключови дейности и практики към Европейския съюз.

Паралелно с това, от месец април 2024 г., Община Свищов официално взима участие и става член на Мрежата на Балканските градове, по-известна като B40. Мрежата е създадена по инициатива на кмета на Истанбул, в края на 2021 година, с участието на 25 общини от 11 държави. С присъединяването си към B40, кметът на Свищов Генчо Генчев поема ангажимент да работи за регионално сътрудничество, демокрация, мир и стабилност между градовете. Основният акцент е поставен върху зелената трансформация, интелигентните градове, иновациите, туризма и сътрудничеството.

Към момента членове на мрежата B40 от България са и Бургас, Велико Търново, Димитровград, Карлово, Карнобат, Пловдив, Столична община, Стара Загора и др.

Като членове на ЕС се стремим към прилагане на шестте основни ценности, на които той се основава. От създаването му, неговите членове се стремят да насърчават равенството и да утвърдят европейския начин на живот.

В тази връзка, Община Свищов разкрива първия за страната информационен център „Европа близо до гражданите“ и става част от мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ (BELC).

Комуникационният проект, който предоставя добра свързаност между Европа, представителите на местното самоуправление и гражданите, включва дейности и мерки, насочени към обмяна на информация за свързани с ЕС теми, които вълнуват гражданите и бизнеса на местно равнище, ангажирането им и подобряване разбирането им за европейските политики и възможностите за тяхното участие в процесите на вземане на решения и реализиране на собствени проекти.

Главен приоритет на Центъра „Европа близо до гражданите“ е да ангажира и уведоми местното население относно възможностите, които Европейският съюз предлага. Да съдейства на гражданите в разясняването на въпросите на ЕС, преодоляването на предизвикателства и помощ в инвестиране и изграждане на по-добро бъдеще.

Обединен в многообразието, този проект има за цел да превъзмогне границите на социално и културно развитие в името на по-светло бъдеще. Екипът цели да създаде пространство, изградено на основата на солидарност, помощ, единство, в което равните права и възможностите вървят ръка за ръка. Водени от Европейските ценности, а именно демокрация, свобода, достойнство, уважение и справедливост, се стреми към допринасянето на положителни промени и разрешаване на предизвикателствата.

Приоритетна цел на проекта е Европа да стигне по-близо до хората, работейки в тясно сътрудничество с представители на местното управление, за подобряване на живота на всички свои граждани.

С изграждането на центъра ще се подкрепи създаването на една наистина европейска публична сфера, която ще даде възможност на местни представители на властта да работят заедно и да разпространяват информация по проблеми, свързани с ЕС, които вълнуват местните жители. Център „Европа близо до гражданите“ в Свищов ще консултира гражданите, едрия и дребен бизнес, както и младите предприемачи по различни въпроси, свързани с кандидатстване по проекти и програми на ЕС и директно към Европейската комисия. В него всеки гражданин, фирма или институция ще може да получи актуална информация по въпросите, свързани с предоставяне на европейско финансиране, условията за кандидатстване, работата на европейските институции и др.

Като член на мрежата, Община Свищов също така ще има тясна връзка с институциите на ЕС и ще получи официален достъп до интерактивната платформа „Futurium“ за по-добро взаимодействие с други членове на мрежата и директна комуникация с ЕК относно наболели проблеми на своята територия.

Благодарение на пряката връзка, ще се търсят начини за преодоляване на трудностите, като община Свищов ще има възможност пряко да задава своите въпроси към различните дирекции и различни институции на ЕК, вследствие на което ще получава обратна директна връзка за предприемането на адекватни мерки.

Всичко това показва неимоверните усилия на общинската администрация, насочени към осъществяване на пряк контакт и диалог с Европейските институции за подобряване благосъстоянието на Община Свищов и нейните жители.