Екипът на Център „Компас” оказва ежедневна подкрепа на пристигналите в община Свищов украински граждани, става ясно от съобщение качето на сайта на „Цанко Церковски“ 2.
Екипът на Център „Компас” оказва ежедневна подкрепа на пристигналите в община Свищов украински граждани, бягащи от ужаса на войната. Той работи съвместно със служителите на община Свищов, пряко ангажирани с тази нелека задача.
Центърът е създаден по проект„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, като в него работят 8 експерти от различни области. Специалистите от Центъра извършват дейности по регистрацията на новопристигналите лица, организацията на храненето им, съдействие по задоволяване на всички техни битови нужди, консултиране по социални, здравни и образователни въпроси, сортирането и разпределението на постъпилите материални дарения и др. Извършват анкетиране на настанените лица и идентифицират техните потребности от индивидуална подкрепа. Съобразно получената информация изготвят планове от конкретни мерки за осъществяване на социалната им интеграция.
В сряда започва провеждането на курсове по български език за настанените деца и лица, предстои постъпването на децата и учениците в образователните институции и включването им в занимания по интереси. Ще бъде оказана психологическа подкрепа на всички. Тези от възрастните, които са изразили желание, ще бъдат включени в обучения за придобиване на квалификация по професия, като предпоставка за осигуряването на трудова заетост.
Център „Компас” ще продължи своята пряка работа с бежанците от Украйна, като целта е тяхната успешна интеграция в обществото и придобиването им на способности и възможности за самостоятелен живот в нашата община. Работата на Центъра и ефективното взаимодействие с отделните общински структури е изграден модел и добра практика, която може да бъде прилагана при оказване на помощ при подобни хуманитарни кризи.