Обявиха бедствено положение и в Драгомирово заради безводието, това съобщиха от пресцентъра на Общината.
Преди дни в селото бе въведено частично бедствено положение.
„На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 49, ал. 1, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2, т. 3, т. 5 и т. 10 от Закона за защита при бедствия, и в изпълнение на решения от заседание на Общински щаб за изпълнение на План за защита при бедствия (Протокол № 2/22.08.2022 г.), при отчитане на достигнатия краен предел на мощностите за подаване на вода към с. Драгомирово,
Н А Р Е Ж Д А М
1. ОБЯВЯВАМ бедствено положение на територията на с. Драгомирово, считано от 22.08.2022 г.
2. Физическите лица, юридическите лица и еднолични търговци да оказват съдействат, съгласно разпоредбите на глава Четвърта от Закона за защита при бедствия и да предоставят помощ в съответствие с възможностите им.
3. Компетентните държавни органи, институции и други структури да оказват пълно съдействие на Община Свищов и Общинския щаб за изпълнение на План за защита при бедствия.
4. При необходимост да бъдат ангажирани допълнителни сили и средства за провеждане на неотложни аварийни дейности.
5. Определям за ръководител на операциите по преодоляване на последствията от обявеното бедствено положение инж. Пламен Петков – директор на дирекция „ИПКТО“ при Община Свищов.
6. Кметът на засегнатото населено място съгласувано със служители на ВиК Йовковци – район Свищов, да определи водоизточник за обезпечаване нуждите на РСПБЗН – гр. Свищов.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати незабавно на Областния управител на област Велико Търново, Министъра на вътрешните работи, РСПБЗН – гр. Свищов, РДПБЗН – гр. Велико Търново, както и на заинтересованите страни, и да се публикува на електронната страница на Община Свищов.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. При необходимост ще бъдат привличани други контролни органи и институции”, пише в заповедта на кмета Генчев от днес.