На проведено в онлайн формат заседание, Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” прие Годишния доклад на ректора за състоянието на Свищовското висше училище за периода 01.02.2021 г. – 31.01.2022 г., съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Отчитайки втората година от управленския си мандат, проф. д-р Марияна Божинова поясни, че усилията на академичното ръководство са били ориентирани към продължаване изпълнението на целите, залегнали в Мандатната програма за развитие на СА „Д. А. Ценов” за периода 2020–2024 г., които са в съответствие с утвърдената от МОН Политика за развитие на Свищовското висше училище за същия период.
Водещото мото в Програмата за развитието на Академията през настоящия мандат (2020–2024 г.) е „Традиции и иновации”, а основна цел – затвърждаване позициите на СА „Д. А. Ценов” като едно от най-добрите висши училища в България в областта на икономиката, администрацията и управлението, и превръщането ѝ в разпознаваем субект в международното образователно и научно пространство. „Средата, в която Академията реализира мисията и целите от Мандатната програма 2020–2024 г. продължава да бъде рискова, неблагоприятна и силно неопределена и през периода 01.02.2021 г. – 31.01.2022 г. Въпреки това, в сравнение с първата година, когато управленският мандат започна при остър дефицит в бюджета на Висшето училище в размер на 2 624 000 лв., предприети спешни и болезнени мерки за стабилизиране финансовото състояние на Академията и получени допълнителни средства в размер на 1 999 946 лв., с цената на много усилия Висшето училище успя да постигне оздравяващ финансов ефект и влизане в необходимата макрорамка за провеждане на нормален учебен процес, научноизследователска дейност и съпътстващи административно-обслужващи дейности”, заяви проф. Божинова. Тя бе ректорът, получил на 08.10.2021 г. от министъра на образованието и науката една от най-високите оценки – 3.95 (при максимална 4.00), сред всички държавни висши училища в България за изпълнените през годината дейности, заложени от МОН в Политиката за развитие на Стопанска академия „Д. А. Ценов”.
В своя доклад ректорът отчете дейността на Академията по 11 основни направления. В направление „Обучение” бе отчетено, че политиката на държавата по намаляване броя на студентите, обучавани в специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика, продължава и държавният план-прием в Стопанската академия за учебната 2021/2022 г. е намален със седем студенти. За поредна година Висшето училище отчита 100% изпълнение на държавния план-прием. Вътрешноструктурното разпределение по форми на обучение показва намаление в броя на обучаваните в редовна и задочна форма – съответно с 9,10% и с 6,94%, но в дистанционна форма се наблюдава нарастване със 68,67%, което в значителна степен компенсира намалението в другите две форми. Общият брой на обучаваните студенти през учебната 2021/2022 г. в ОКС „бакалавър” е намалял с 2,5%, спрямо предходната учебна година, но увеличение има при броя на магистрите – с 11,15 % и при докторантите, където нарастването е от 67,23%. В направление „Образование” бяха отчетени и конкретни действия за постигане на основните цели в Мандатната програма, сред които: актуализация на учебната документация и привеждането й в съответствие с потребностите на практиката; осигуряване на по-пълно съответствие между портфолиото от предлагани от Стопанската академия образователни продукти и изискванията на обучаемите и на практиката; промяна в използваните образователни технологии и поетапно преминаване към реално електронно базирано обучение и др.
От представените данни в доклада става ясно, че ръст има и при обучаваните в Центъра за професионално обучение (ЦПО) и в Центъра за следдипломно и факултативно обучение (ЦСФО) към СА „Д. А. Ценов”. Организираните от ЦПО професионални квалификационни курсове са 49 по 22 специалности. В присъствена или дистанционна форма са проведени и 21 сертификационни и квалификационни курсове, сред които са курсове за придобиване на чуждоезикови, дигитални и други компетентности, квалификационни курсове на застрахователни брокери, обучение на читалищни служители. Общият брой на обучените и получили своите квалификационни документи е 585 лица, като увеличението е от 10%. Генерираният приход в размер на 72 271,92 лв. бележи увеличение с близо 17%. През м. октомври 2021 г. Центърът за професионално обучение бе номиниран от НАПОО и получи плакет и грамота в категорията „Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение” по Проект на НАПОО „Качество и ефективност”.
През отчетния период Центърът за следдипломно и факултативно обучение е провел обучение на 334 специализанти и е генерирал приход от 109 095,00 лв. В сектор „Факултативно обучение” най-предпочитани специализации са: Икономическа педагогика; Икономическо разузнаване и сигурност; Съдебно-икономически експертизи; Валутен митнически и данъчен контрол; Независим финансов одит. В сектор „Следдипломно обучение” най-търсени са специализациите по „Здравен мениджмънт” и „Информационни технологии” в индивидуална форма на обучение. В сравнение с миналогодишния отчетен период ЦСФО бележи ръст от 15,9% повече обучаеми специализанти и 29% повече приходи.
Отчитайки направление „Научноизследователска дейност” проф. Божинова подчерта, че в подкрепа на дългосрочната си цел Академията работи за усъвършенстване на институционалната среда за повишаване качеството на научните изследвания и системно привличане на външни ресурси за изпълнение на научноизследователски проекти. Представени бяха данни за научни прояви, публикационна дейност, активност на студенти, докторанти и преподаватели в научни форуми, организаирани от Академията и от други висши училища в страната и чужбина. През отчетния период в СА „Д. А. Ценов” са проведени три научни конференции – две международни и една студентска научно-практическа, с 320 участника. Изследователи от Академията са осъществили 184 уникални авторови участия в 55 международни научни конференции. В организираните от Свищовското висше училище 14 кръгли маси са регистрирани 594 човекоучастия от Академията и сродни висши училища от страната и чужбина, а над 50 представители на СА „Д. А. Ценов” са участвали в 26 семинара, организирани от външни институции и бизнес организации. В подкрепа на студентското и докторантско научно творчество са организирани и проведени девет кръгли маси, от различни катедри, в които са взели участие 468 свищовски студенти и докторанти.
Публикационната активност на представителите на академичната общност в СА „Д. А. Ценов” през 2021 г., по данни от модула Theacher, намира отражение в 414 публикации, от които 354 в България и 60 в чужбина. Регистрира се нарастване на научните публикации в чуждестранни реферирани научни издания с импакт фактор или импакт ранг – Scopus и Web of Science. Добър индикатор за подобряване видимостта на научната продукция на автори от Стопанската академия е и нарастващият брой цитирания в базите данни Scopus и Web of Science. „Към настоящия момент в Стопанската академия съществуват реални предпоставки за поддържане качество на научноизследователската дейност и стимулиране активността на научно-преподавателския състав”, каза проф. Божинова. В посока подобряване на условията за системно привличане на външни ресурси за изпълнение на научноизследователски проекти бяха отчетени одобрени за финансиране проекти, които Академията реализира самостоятелно или в партньорство с други висши училища и организации. Сред тях са: проект „Икономическото образование в България 2030”, в който СА „Д. А. Ценов” е партньор на УНСС, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България; проекти, финансирани в рамките на „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2021 г.”; научни проекти, които се финансират от Фонд „Научни изследвания” при МОН; проект „Иновативен метод и информационно-технологичен софтуер за автоматична счетоводна среда”, финансиран от Националния иновационен фонд, в който Академията е партньор на „ИНЕКС-Проект” ООД; партньорството на Стопанската академия в изпълнението на престижния международен изследователски проект Central European Network for Sustainable and Innovative Economy“ (CENetSIE). Понастоящем Академията работи по 25 научноизследователски и образователни проекти. Отчетени бяха и дейностите на Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов” с цел подобряване управлението на научноизследователската дейност.
В частта от доклада на ректора, относно международната дейност се посочва, че в рамките на отчетния период портфолиото от договори за образователна мобилност по програма „Еразъм+” включва 139 договора с висши училища от програмни и партниращи страни. Сключени са девет нови договора за кредитна мобилност с университети от партнираща страна, а общият брой на двустранните рамкови договори, включващи клаузи за обмен на студенти и докторанти и осъществяване на съвместни научни дейности, публикации и др., наброява 108. Академията участва в управлението на девет международни проекта за образователна мобилност по програма „Еразъм+” и един проект на полската национална агенция за академичен обмен. През отчетния период Свищовското висше училище получи високо признание за качествено изпълнение на проект за мобилност на студенти и персонал между висши училища от програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+”. По време на Годишната валоризационна конференция за 2021 г. на ЦРЧР бе отличен проект № 2019-1-BG01-КА103-061445, който е четвъртият отличен проект на СА „Д. А. Ценов” по програма „Еразъм+” в рамките на програмния период 2014-2020 г.
През периода м. февруари 2021 г. – м. януари 2022 г., като резултат от работата на Центъра за международна дейност към Свищовската академия, в направление „Студентска мобилност” са проведени 32 изходящи студентски мобилности. Осъществени са 46 входящи студентски мобилности по програма „Еразъм+”. По отношение на преподавателската мобилност са реализирани 41 изходящи мобилности, а входящите мобилности са 23. Отчетен бе и приемът за обучение на чуждестранни граждани в ОКС „магистър”, ОКС „бакалавър” и ОНС „доктор”.
Отчитайки направление „Финансово управление и контрол” проф. Божинова подчерта, че финансовото стабилизиране на Стопанската академия продължи да бъде основна цел на академичното ръководство. Основен инструмент за нейното постигане през 2021 г. е успешното изпълнение на Програмата за оптимизация на разходите и структурата на Висшето училище през периода 2020 – 2022 година, утвърдена с решение на Министерския съвет № 335 от 18 май 2020 г. Общият финансов ресурс на Академията бележи незначителен спад в размер на 14 915 лв. (-0,15%). Основният приходоизточник продължава да е държавната субсидия в размер на 5 792 995 лв., която намалява през периода с 529 293 лв. (-8,37%). Реализираните собствени приходи през 2021 г. нарастват с 514 378 лв. (14,45%) и компенсират напълно намалената субсидия. Пречупена е тенденцията на тяхното ежегодно свиване. В резултат на посочените изменения към 31 декември 2021 г. субсидията формира 58,71 % от финансовия ресурс, което е намаление с 5,27 % спрямо края на предходната година (63,98%). Нараства делът на собствените приходи, които към края на периода формират 41,29 % от постъпленията по бюджета на Академията, срещу 36,02 % към края на 2020 г. „Постигнатият резултат дава по-голяма финансова независимост на Академията и следва да се оцени положително”, каза още ректорът на Свищовската академия.
В приетия от Общото събрание Годишен доклад за състоянието на Свищовското висше училище за периода 01.02.2021 г. – 31.01.2022 г. бяха отчетени и дейности по управление на учебния процес, управление на качеството и акредитация, информационна политика, кариерно консултиране на студентите, институционални връзки и алумни, информационна инфраструктура, издателска и библиотечна дейност, кадрова политика, материална база и др.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.