Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” прие единодушно Годишния доклад на ректора за състоянието на Свищовското висше училище за периода 01.02.2022 г. – 31.01.2023 г. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Проф. д-р Марияна Божинова подчерта, че и през третата година от мандат 2020-2024 г. усилията на академичното ръководство са били ориентирани към продължаване изпълнението на целите, залегнали в Мандатната програма за развитие на СА „Д. А. Ценов” за периода 2020–2024 г., които са в съответствие с утвърдената от МОН Политика за развитие на Стопанска академия „Д. А. Ценов” за същия период.
„Средата, в която Академията реализира мисията и целите от Мандатната програма 2020–2024 г. продължава да бъде рискова, неблагоприятна и силно неопределена и през периода 01.02.2022 г. – 31.01.2023 г. Въпреки това, с цената на много усилия Висшето училище успя да затвърди постигнатия оздравяващ финансов ефект от предходната година и да влезе в необходимата макрорамка за провеждане на нормален учебен процес, научноизследователска дейност и съпътстващи административно-обслужващи дейности. Допълнителните усложнения в средата, породени от неблагоприятните проявления на COVID-19 през голяма част от отчетния период, продължиха да възпрепятстват нормалното протичане на някои важни процеси и дейности”, каза проф. Божинова. По думите й, с общи усилия са изпълнени всички дейности, заложени от МОН в Политиката за развитие на Академията за втората година, в резултат на което на 8.10.2022 г. ректорът получи от министъра на образованието и науката една от най-високите оценки 3.99 (при максимална 4.00) сред всички държавни висши училища в България. В обръщението си към членовете на Общото събрание проф. Божинова подчерта, че в края на третата година от отчетния период отново на макро ниво са налице процеси с допълнително утежняващо и усложняващо въздействие върху дейностите по оперативно изпълнение на Мандатната програма 2020-2024 г. през следващия период, което ще изисква повече усилия за поддържането на стабилни основните за Академията показатели. „Вярваме, че с отговорното отношение, професионализма и усилията на целия академичен и неакадемичен състав на Висшето училище, ще продължим да преодоляваме трудностите и ще изпълним целите и дейностите, заложени в Мандатната програма за развитие на Стопанска академия „Д. А. Ценов” за периода 2020–2024 година”, заяви ректорът.
В годишния си доклад проф. Божинова отчете дейността на Академията по основните направления. В направление „Обучение” бе отчетено намаление на план-приема с 21 студенти по държавна поръчка от МОН за учебната 2022/2023 г. в сравнение с предходната учебна година, но в платената дистанционна форма се запазва тенденцията на повишен интерес и увеличението спрямо предходната година е с 46,06% в ОКС „бакалавър”. Увеличение има и при дистанционните магистри – със 7,32%. Така приемът на студенти през учебната 2022/2023 г. в двете ОКС е увеличен общо с 4%. Разширено е образователното портфолио, като в резултат на партньорството между СА „Д. А. Ценов” и УНСС–София, в рамките на проект „Икономическото образование в България 2030”, са разкрити 3 съвместни специалности в ОКС „бакалавър” и 3 съвместни магистърски програми в ОКС „магистър”, за които СА „Д. А. Ценов” е координиращ партньор. В рамките на същия проект Академията е партньор на УНСС, като участва в 1 бакалавърска и 5 съвместни магистърски програми.
Освен това, Центърът за професионално обучение към СА „Д. А. Ценов” продължава да провежда редица обучения, сред които: 39 професионални курсове по специалности; Квалификационни курсове на застрахователни брокери с участието на над 260 курсисти; Сертификационен курс „Организация и управление на читалищната дейност” с над 80 участника. Квалификационни и сертификационни документи за професионално, чуждоезиково и други обучения в присъствена или дистанционна форма са получили 520 души. Получената оценка от Доклада-самооценка за качеството на професионалното обучение в ЦПО за 2022 г.(одобрен от НАПОО) е 89,50 точки, при оценка от 79,50 точки за предходната 2021 г., а приходите на Центъра бележат ръст с 2,11 %. Центърът за следдипломно и факултативно обучение е провел обучения на 297 специализанти, повишен интерес има към дистанционната форма на специализация „Икономическа педагогика”.
Сред резултатите, постигнати при промяна в използваните образователни технологии и поетапно преминаване към реално електронно базирано обучение, е акредитирането на четири магистърски програми в дистанционна форма на обучение (ДФО): „Дигитална икономика” (съвместна програма); „Електронна търговия”; „Дигитален маркетинг”, „Маркетингов мениджмънт”, с което се осигурява по-голям избор на кандидат-студентите.
Отчитайки направление „Научноизследователска дейност”, ректорът поясни, че са организирани две международни и една студентска научно-практически конференции с участието на 180 изследователи от България и чужбина, като генерираният научноизследователски резултат е публикуван в 169 научни съчинения. Академията има 180 уникални авторови участия в 65 международни научни конференции, проведени са 17 публични лекции, 13 кръгли маси, 12 Национални ученически състезания, участия на студенти и докторанти в 23 международни конференции и др. Във връзка с публикационната активност проф. Божинова отчете ръст с 450 % на публикациите в чуждестранни реферирани научни издания с импакт фактор или импакт ранг – индексирани са 44 научни трудове (31 статии в Scopus и 13 статии в Web of Science). Автори и публикации с афилиация Стопанска академия са цитирани общо 67 пъти в двете бази данни (44 в Scopus и 23 в Web of Science), като нарастването спрямо предходния отчетен период е с 252 %. Относно подобряването на условията за системно привличане на външни ресурси за изпълнение на научноизследователски проекти, в рамките на проект „Икономическото образование в България 2030” са оборудвани две дигитални класни стаи и една дигитална лаборатория, разработени са учебни програми по съвместните 12 програми в ОКС „бакалавър” и ОКС„магистър”, проведени са и 6 кариерни борси. През отчетния период са спечелени 2 национални научноизследователски проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания”. В процес на изпълнение са още 5 научноизследователски проекта, финансирани също от Фонд „Научни изследвания” през предходния период. Изключителен успех е включването на сп. „Бизнес управление”, от април 2022 г., в световната база данни с реферирани и индексирани издания Scopus. Свищовската академия участва и в 9 международни научни мрежи.
В направление „Международна дейност” бе отчетено, че Стопанската академия има 148 договора за мобилност по програма Еразъм+ и още 120 двустранни рамкови договори с чуждестранни висши училища и организации. За отчетния период Академията взема участие в управлението на 14 международни проекта за академичен обмен по програмите Еразъм+, ЦЕЕПУС, НАВА и Фулбрайт. Реализирани са общо 44 входящи и изходящи студентски мобилности с цел обучени и практика, и 121 изходящи и входящи мобилности на преподаватели с цел преподаване, обучение и научни изследвания. Записани са 15 чуждестранни граждани в ОКС „магистър” и 5 в ОНС „доктор”.
„Финансовото стабилизиране на Стопанската академия продължи да бъде основна цел на академичното ръководство през 2022 година. Успешно приключи последната година от действието на Програмата за оптимизиране на разходите и структурата на Висшето училище, утвърдена с решение на Министерския съвет №335 от 18 май 2020 г. Нейната основна цел за достигане на балансиран бюджет на Висшето училище беше успешно изпълнена”, заяви ректорът на Свищовската академия, говорейки за финансовото управление и контрол. По думите на проф. Божинова, общият финансов ресурс на Академията достига 12 076 386 лв., като бележи значителен ръст в размер на 2 209 824 лв. (22,40%). Най-голям е делът на държавната субсидия в размер на 7 661 809 лв. Реализираните собствени приходи през 2022 г. нарастват с 8,37% и увеличението е за втора поредна година. Увеличени бяха трудовите възнаграждения на всички преподаватели и служители от СА „Д. А. Ценов”.
В приетия от Общото събрание Годишен доклад за състоянието на Свищовското висше училище за периода 01.02.2022 г. – 31.01.2023 г бяха отчетени и дейности по управление на учебния процес, управление на качеството и акредитация, информационна политика, кариерно консултиране на студентите, институционални връзки и алумни, информационна инфраструктура, издателска и библиотечна дейност, кадрова политика, материална база и др.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.