Община Свищов в сътрудничество с висши училища по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

В Канев център на Русенския университет се състоя Заключителната конференция „Иновативни решения за устойчив транспорт в Дунавския регион“ по инициативата „Развитие на компетенции на политици в областта на нисковъглеродната и интелигентна мобилност в Дунавския регион“.

По време на научния форум бяха обсъдени целите на програмата „Науката среща регионите“ в областта на науката, политиката и обществото.

Във връзка с тясното сътрудничество с Русенския университет, основано на концепцията за интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. към МРРБ, на конференцията община Свищов беше представлявана от зам.-кмета Станислава Стоянова, която представи визията на Общината за устойчив транспорт, залегнала в Плана за интегрирано развитие на общината 2021-2027 г.

Съвместно с екипа изследователи от катедра Транспорт на Русенския университет, дискутираха текущата ситуация и възможните стратегически решения за интелигентна, безопасна и устойчива мобилност с ниски емисии в Дунавския регион и десетте български дунавски града по поречието на р. Дунав.

Стоянова подчерта, че във връзка с изграждането на Дунавски индустриален технологичен парк на територията на Свищов, Общината ще разчита на научните среди в оказването на консултантска помощ, организирането на обучения в областта на инженерните специалности, за повишаване на компетентностите и заетостта на младите хора, защото в Индустриалната зона основно ще работят предприятия в сферата на преработващата промишленост и високите технологии, като приоритет ще бъде насърчаването на кръговата икономика и дуалното обучение. Именно затова, община Свищов планира сътрудничество между науката и практиката чрез партньорство с три университета – РУ „Ангел Кънчев“ – Русе, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново.

Научната конференция се проведе под патронажа на ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев, дтн, а сред поканените участници бяха политици от централната и местната власт, журналисти, представители на НПО и изследователи от научни организации и университети.