Във връзка с Ваше писмо до община Свищов от 25.10.2021 г., в което молите за информация относно въпроси, свързани със състоянието на обществените тоалетни в града, Ви информираме следното:
О б щ е с т в е н а т а т о а л е т н а, която се намира на пл. „Свобода“, бе основно ремонтирана с общински средства в периода февруари – март 2020 година за сумата от 9910,52 лв. с ДДС, след което беше пусната в експлоатация. За съжаление, само седмица след това, бе установена кражба на тръби и спирателни кранове, което я направи неизползваема. След въпросното посегателство, за сметка на общинския бюджет отново беше направен ремонт и само няколко дни след това вандалските прояви отново се повториха. Тази порочна практика на някои недобросъвестни граждани към общинското имущество принуди Община Свищов да затвори обществената тоалетна и да търси други начини за нейното стопанисване.
Към този момент, неспазването на обществения ред и разрушителните посегателства в сградата са основната причина за нейното нефункциониране.
Относно постройката, намираща се зад сградата на бившето кино „Алеко“, Ви информираме, че през 2006 година е одобрен ПУП – ПРЗ в кв. 47 от действащия план на града, с което въпросният обект по запитване попада в улична регулация. Тъй като, според изменението на плана, той няма траен статут и не се предвижда сградата да бъде запазена, е нецелесъобразно да се влагат публични средства в нея.
В заключение бихме искали да добавим, че въпреки постоянните усилия на Община Свищов за облагородяване на градската жизнена среда и създаването на комфорт на нашите съграждани, със съжаление установяваме все по-безотговорно и арогантно посегателство върху общинското имущество. Тези вандалщини грубо нарушават обществения интерес и действат демотивиращо на общинска администрация и общинските служители в ежедневните усилия за създаване на благоприятни условия в публичните пространства. Разбира се, ръководството на Община Свищов няма да спре да инвестира сили и средства в подобряването условията на живот в нашия град и населените места, но изключително много разчитаме на самосъзнанието на гражданите за опазване на съграденото и съвместната отговорност за спазване на обществените норми.