За пореден одобрен проект на община Свищов, съобщиха от пресцентъра на Общината.

На вчерашния празничен ден – 27 юни, от Оперативна програма Развитие на регионите 2014-2020 г. уведоми община Свищов, че проектното предложение „Повишаване компетенциите на общинска администрация – Свищов“ е одобрено за финансиране.

Проектните дейности са насочени към осигуряване на подкрепа за община Свищов за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., както и подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Свищов за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на управлението на проекти, финансирани с Европейски средства.

Заложените дейности включват организиране и провеждане на обучения, насочени към осигуряване на систематизирани познания за разработване, управление и отчитане на проекти, финансирани в новия програмен период 2021-2027 г.

В рамките на проекта се предвижда доставка на компютърна и периферна техника за работа на служителите, ангажирани с управление на проекти, както и изготвяне на 2 броя финансови анализи/анализ „Разходи – ползи“.

С изпълнението на проектните дейности се цели подготовка на качествени и конкурентни проектни предложения, целящи постигане на устойчиво развитие, интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението чрез изпълнение дейности по различни инвестиционни приоритети: Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради; Градска среда; Социална инфраструктура; Образователна и Културна инфраструктура.

Общият размер на одобрените разходи за изпълнение на проекта възлизат на 180 000,00 лева и са изцяло безвъзмездната финансова помощ.