На територията на община Свищов се предвижда да функционират три площадки за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци /Бел. на ред. Компостирането е естествен екзотермичен процес, представляващ контролирано разграждане на органични материали чрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в резултат на който се получава хумусоподобен материал, наречен компост (от латински componere – събирам заедно)[1], в някои случаи наричан биотор./. Две от площадките ще са разположени в Свищов – местността Блатото и Манастирски трап и село Овча могила. Всичко това е записано в Общинска програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 година на община Свищов, качена на сайта на „Цанко Церковски” 2, видя Актуално Свищов.
От публикувания документ става ясно, че от 12 април т.г. на територията на община Свищов работи площадка за събиране, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци. Площадката е разположена в местността Манастирски трап и е с площ от 25 802 квадратни метра. Неин оператор е „Център за управление на отпадъците” ЕООД.
На общинския сайт е качена и Програма за опазване на околната среда на община Свищов 2021 – 2028 година. В документа са преразказани част от евродокументите в тази сфера. Не липсват обаче и шедьоври като: „Релефът на община Свищов е слабо хълмист и преди всичко с равнинен характер” /стр. 27/.
Съобщението за двата документа е: Община Свищов обявява открит обществен достъп до документацията за изясняване на общественият интерес към:
– Програма за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2021-2028 г.;
– Програма за управление на отпадъците на община Свищов за периода 2021-2028 г.;
– Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите в община Свищов 2021-2028 г.
Краен срок за изпращане на становища, предложения, възражения и коментари от заинтересовани физически и юридически лица: (не е посочен в обявата).