В зала №1 на Общината се проведе предварителна работна среща-дискусия на тема: „Подготовка на общинска стратегия за развитие на туризма в съответствие със Закона за туризма и ПИРО на община Свищов 2021-2027 година.“, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Срещата се водеше от експертния екип в лицето на Харалан Александров, Иво Маев, Ивайло Асенов и Юлия Асенова, чиято отговорност е да извършат подготовката и изработването на стратегическия документ, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и стратегиите по чл. 5, ал. 2 от Закона за туризма.
Участие от страна на организаторите взеха още кмета на общината Генчо Генчев, директорът на дирекция „Култура и културно наследство“ Росен Маринов и старши експерт „Проектиране и въвеждане в проекти“ Янка Николова. От страна на участниците, на срещата присъстваха представители на ТИЦ – Свищов, културните институти в общината, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, хотелиери, ресторантьори и предприемачи в туристическия сектор.
Срещата имаше за цел да информира заинтересованите страни, но и да получи обратна информация от тях, посредством дискусия, по въпросите касаещи развитието на туризма като например:
1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината;
2. изграждане, функциониране и оценка на общински туристически информационни центрове;
3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост;
4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;
5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;
7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;
8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти;
9. благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата – общинска собственост, в националните курорти, когато на територията на общината има такива.
Проведената среща и други подобни, които предстоят са част от цялостния процес по изработването на стратегията, имащи за цел създаване на база данни в помощ на формирането и прилагането на ефективни политики в областта на туризма, в полза на всички ангажирани страни, с цел да осигури тяхната подкрепа за реализирането на мерките в стратегията, съобразявайки се с условията и ограниченията на средата и възможностите на община Свищов.