На 20 юни след успешно положени държавни изпити по теория и практика по професия „Работник в озеленяването“ още 19 лица от различни населени места в Община Свищов започнаха професионалната си реализация по нова професия, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Кметът на община Свищов д-р Генчо Генчев подписа трудови договори за 12 месечна субсидирана заетост с 19 от общо 20 обучени лица. Те са придобили на първа степен на професионална квалификация по професията със специалност: „Озеленяване и цветарство”. Съобразно анализ на нуждите на Община Свищов като работодател беше извършено разпределение на новоназначените в гр. Свищов в ОП „ Чистота-Свищов“ и населените места. Заетостта е осигурена в рамките на изпълнение на проекта на Община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“.
На срещата с новоназначените присъстваха Т.Александрова представител на Дирекция „Бюро по труда-Свищов“-Асоцииран партньор, М. Мехмедов- директор на ОП“ Чистота-Свищов“, М. Перникова- координатор дейности по ОП РЧР в екипа за управление на проекта, експерти от Център „Компас“, пряко ангажирани с образователната, трудовата, социалната и здравната интеграция на участниците в проекта.
Д-р Анелия Димитрова – ръководител на проекта предостави информация, относно продължителността, работните места, основни изисквания свързани с предстоящата заетост. Подчерта, че местоработата на всеки един ще е в населеното място по местоживеене. С придобитите си нови знания и умения, те ще допринесат и за поддържане на зелените зони в Свищов и кметствата.
Александрова сподели, че това е изключителна възможност за тях, първо защото им е гарантирана заетост, след обучението и след успешно приключване на 12 месечната заетост, те ще са придобили и други права, които ще допринесат за повишаване качеството на живот, социалното включване, намаляване на бедността и трайна им интеграция на пазара на труда.
Д-р Генчев подчерта значимостта на проекта за подобряване на възможностите за реализация на представителите на различни социални групи. Поздрави участниците в обученията за тяхната упоритост и им пожела отговорно и дисциплинирано да изпълняват поставените задачи и да се постараят да се впишат в колективите. Да прилагат с усърдие новопридобитите си знания за извършване на агротехническа подготовка на площите за озеленяване и посадъчния материал, да засаждат и да се грижат за засадената декоративно-дървесна и храстова растителност, да поддържат тревните площи в парковете и градините на община Свищов, за да е все така приятна средата за жителите и гостите.