Община Свищов успешно подаде концепции за Интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

В рамките на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Общината подготви и подаде две концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от ИТСР на съответния регион за планиране от ниво 2.

Концепцията „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“ е комбинирана концепция за изпълнение на ИТИ (КИТИ), чиято основна цел е постигане на устойчив икономически растеж чрез изграждане на индустриален технологичен парк, инвестиции в нови, по-високотехнологични дейности, подпомагане на предприемачеството, насърчаване към кръгова икономика и младежка заетост, повишаване на знанията и уменията на заети лица в местни предприятия.
Комбинацията от инвестиции в инфраструктура, нови технологии, щадящи околната среда и човешки ресурси ще допринесе за подобряване на инвестиционния климат, създаване на нови работни места и повишаване доходите на населението. Включените мерки и дейности, за които ще се търси финансиране от оперативните програми са насочени към:
Мярка 1: Изграждане на инфраструктура, подпомагаща бизнеса;
Мярка 2: Насърчаване на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес;
Мярка 3: Насърчаване на младежката заетост;
Мярка 4: Подкрепа за преход към кръгова икономика;
Мярка 5: Основен ремонт за подобряване организацията на движение на улица „33-ти Свищовски полк“ гр. Свищов /Републикански път II-52/.
За успешното реализиране на заложените в КИТИ мерки и дейности е създадено партньорство между 7 публични (3 общини и др.), 1 НПО и 5 стопански организации, както и 3 университета – асоциирани партньори.
Водеща организация е Община Свищов, а общините партньори Полски Тръмбеш и Ценово са селски общини с потенциал за развитие на дейности с по-висока добавена стойност – преработка на земеделски продукти.
В рамките на КИТИ се предвижда самостоятелна инвестиция на АПИ за изграждане на 25 км. скоростен път Свищов – АМ „Русе – Велико Търново“.

Втората концепция „Подобряване на средата за живот, развитие на човешкия потенциал и транспортна свързаност“ е насочена към създаване на съвременна градска и пътна инфраструктура, сигурност в обществени пространства, приобщаващо образование и образователна интеграция, социално включване и дългосрочна грижа, равни възможности и заетост, гарантиращи равенство, приобщаване и недискриминация, здравни и социални услуги, култура и спорт и представлява комбинация от проектни идеи за осъществяване на 11 дейности:
1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на публични сгради;
2. Зелена градска инфраструктура;
3. Реконструкция на общинска пътна инфраструктура;
4. Здравни услуги и инфраструктура;
5. Модернизиране на образователната инфраструктура;
6. Нови и модернизирани социални услуги;
7. Развитие на туризма, опазване и възстановяване на културното наследство;
8. Спорт и спортна инфраструктура;
9. Приобщаващо образование и образователна интеграция;
10. Риск и изменение на климата – мерки за превенция и управление;
11. Нови и по-качествени социални услуги.
Предвидените в концепцията дейности са така подбрани, че да надграждат съществуващите идеи за развитие на трите общини – Свищов, Полски Тръмбеш и Ценово в рамките на различните стратегически документи за регионално и устройствено планиране и покриват определени аспекти от развитието на територията в съответствие с принципите на интегрираното градско планиране и с хоризонталните принципи по програмите.