Община Свищов подаде 36 проектни предложения за саниране на многофамилни жилищните сгради, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Община Свищов подаде 36 проектни предложения за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Общата стойност на проектните предложения е в размер на 40 576 479,12 лева.

Подалите 36 сдружения на собственици обхващат общо 1653 домакинства, живущи съответно в 17 панелни и 19 тухлени жилищни сгради, а общото им РЗП е 151 053 кв. м. Прави впечатление, че кандидатствалите сдружения са от всички части на град Свищов. Най-големи са блоковете, находящи се на ул. „П. Евтимий“ 70 и 74, с по 144 жилища, а най-малкото сдружение, е „Милановци“ с 5 жилища.

Сдруженията на собствениците от одобрените сгради ще бъдат своевременно уведомявани за евентуални въпроси от оценителната комисия и резултатите от класирането, а при одобрение ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

От Общината припомнят, че основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление минимум „В“, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове; стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.