Към 30 септември Общината няма просрочени задължения, бюджетът възлиза на над 43,3 милиона лева. Това става ясно от информация, изготвена от кмета Генчев и предоставена на Общинския съвет, видя Актуално Свищов.
С Решение №688 от 31.03.2022 г., Общински съвет – Свищов прие бюджета на Общината в размер на 35 547 000 лв.
Общо за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г., общинският бюджет получи компенсирано увеличение с 7 794 694 лева и възлезе на 43 341 694 лева.
Общата субсидия получи компенсирано увеличение с 1 182 016 лв. и от 20 125 804 лв. възлезе на 21 307 820 лева
С писмо №ФО-22/26.05.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с 38 386 лева във функция „Образование“ за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите на системата на предучилищното и училищното образование.
С писмо №ФО-24/30.05.2022 година; ФО-39/14.07.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с 7 795 лева за изплащане на стипендии във функция „Образование“.
С писмо №ФО-30/21.06.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с 42 481 лева във функция „Образование“ във връзка с работа са деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата.
С писмо №ФО-19/03.05.2022 година бе намалена общата субсидия за общината с
4 561 лева във функция „Образование“ във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли и детските кухни и на здравните медиатори.
С писмо №ФО-23/26.05.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с
34 635 лева във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ за финансова подкрепа на музеите и галериите с регионален характер.
С писмо №04-16-358/19.05.2022 година на МТСП, във връзка с чл.18 от ПМС №31/2022 г. от бе увеличена общата субсидия за общината с 113 123 лева във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.
С писмо №ФО-32/05.07.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с 92 843 лева за закупуване на уч.комплекти и уч.помагала за учениците от 1 до 7 клас във функция „Образование”.
С писмо №ФО-38/14.07.2022 година; ФО-52/11.08.2022 година; ФО-68/26.09.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с 84 000 лева по Национална програма „Отново заедно” във функция „Образование”.
С писмо №ФО-34/08.07.2022 година; ФО-61/02.09.2022 бе увеличена общата субсидия за общината с 110 022 лева по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” във функция „Образование”.
С писмо №ФО-54/11.08.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с 390 369 лева за увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия и непедагогическия персонал в институциите за предучилищно и училищно образование.
С писмо №ФО-55/11.08.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с 108 518 лева за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети.
С писмо №ФО-50/11.08.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с 12 429 лева-средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на учащи се, в изпълнение на ПМС №223 от 2022 година .
С писмо №ФО-56/11.08.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с 110 050 лева за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегирана държавна дейност Общинска администрация.
С писмо №ФО-57/15.08.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с 19 614 лева по Национална програма „Подкрепа за приобщаващо образование” във функция „Образование”.
С писмо №ФО-66/21.09.2022 година бе увеличена общата субсидия за общината с 22 312 лева по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ и НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование” във функция „Образование”.

Министерство на финансите с писмо №ДПРС-1/25.03.2022 г., ДПРС-2/03.05.2022 г.; ДПРС-3/20.07.2022 г. ДПРС-4/29.09.2022 г. увеличи субсидиите на Общината за превозвачи с 634 932 лева, както следва:
• 309 967 лв. – Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години;
• 324 965 лв. – Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания.

На основание ДПРС-1/25.03.2022 г. ДПРС-2/03.05.2022 г.; на Министерството на финансите, във връзка предоставен трансфер на две училища на територията на Община Свищов- ДТГ „Димитър Хадживасилев” и СПГ „Алеко Константинов“, бе намален бюджета на Общината с 87 831 лв.

За периода 01.01.2022 до 30.09.2022 година са получени целеви трансфери в размер на 1 232 113 лева.
С писмо №ФО-18/28.04.2022 година; ФО-41/19.07.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за общината с общо 23 087 лева във връзка с изплатени от общината средства за присъдена издръжка.
С писмо №ФО-40/19.07.2022 година Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за общината с общо 347 лева във връзка с изплатени от общината средства за правоимащи болни.
На основание писмо №ФО-21/17.05.2022 година на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за общината с общо 750 лева за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания .
На основание писмо №ФО-43/01.08.2022 година на Министерство на финансите, във връзка с ПМС №188/21.07.2022 година са увеличени целевите трансфери за общината с 698 000 лева за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
На основание писмо №ФО-46/11.08.2022 година на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за капиталови разходи на общината с 377 300 лева, във връзка с ПМС №229/29.07.2022 година.
На основание писмо № ФО-60/19.08.2022 година; №ФО-62/02.09.2022 година на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за общината с 132 629 лева, във връзка с подготовката и провеждането на изборите за народни представители.
О
За периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 година в общинския бюджет постъпиха трансфери общо в размер на 3 317 426 лв.

От Министерството на труда и социалната политика по програми за осигуряване на заетост получихме трансфер в размер на 138 507 лв.
На основание сключено споразумение №94-Д-570/07.08.2019 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов, във връзка със Закона за личната помощ бе получен трансфер в размер на 2 408 507 лв. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
На основание сключено споразумение №ФО-01-0084/11.01.2021 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов, във връзка със Закона за закрила на детето, бе получен трансфер в размер на 61 995 лв. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
От Областна администрация град Велико Търново бе получен трансфер в размер на 1 736 лева във връзка с провеждане на избори за народни представители.
На основание договор №РД-04-37/12.05.2022 г. между Фонд „ Социална закрила“ и Община Свищов, бе получен трансфер в размер на 22 637 лв. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ съгласно споразумителен протокол бе получен трансфер в размер на 43 139 лева.
На основание писмо №45-00.124 на Министерството на културата бе възстановен трансфер в размер на 670 лв. по Договор №РД-11-00-134/17.06.2021 г. между Министерство на културата и Градски исторически музей „ Алеко Константинов“.
На основание договор №РД-11-06-54/08.07.2022 г. между Министерство на културата и Община Свищов бе получен трансфер в размер на 3 920 лева за финансиране на фестивали и събития в областта на изкуствата.
На основание договор №11-00-186/16.09.2022 г. между Министерството на културата и Градски исторически музей „ Алеко Константинов,“ бе получен трансфер в размер на 26 946 лева за провеждане на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на Римски военен лагер и ранновизантийски град Нове.
От Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ бе получен трансфер общо в размер на 610 709 лв.

Съгласно т.33, п.т.3 от Решение №388/31.03.2022 година на Общински съвет – Свищов общинският бюджет бе актуализиран с постъпилите дарения от страната в размер на 36 935 лв. и намалени с платения данък по ЗКПО /-/ минус 103 лв.
Съгласно т.33, п.т.4 от Решение №688/31.03.2022 година на Общински съвет – Свищов общинският бюджет бе актуализиран с постъпилите средства по застрахователни събития в размер на 7 267 лв.
На основание Договор за кредит № П0009/16.03.2021 г. между Фонд „Флаг” ЕАД и Община Свищов бе увеличен бюджета на Общината с 1 471 939 лв.

Така към 30.09.2022 г. бюджетът на Общината възлиза на 43 341 694 лв.
Плана по разходната част към 30.09.2022 г. възлиза на 43 341 694 лв., в т.ч. за държавните дейности 25 847 591 лв., за общински дейности 15 248 409 лв. и за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 2 245 694 лв.
Община Свищов към 30.09.2022 г. няма просрочени задължения.
Към 30.09.2022 година по сметките за средствата от Европейския съюз, Общината разполага с наличност общо 375 487 лева, от които:
-По оперативна програма „Човешки ресурси“- 74 175 лева,
-По оперативна програма „Региони в растеж“- 250 577 лева,
-По оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“-49 401 лева,
– По оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се- 1 334 лева.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.