Община Свищов приема 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и се ангажира да ги прилага/да продължи да ги прилага в дейността си. Това е записано в предложение, което ОбС-Свищов трябва да гласува на редовното си заседание за месец април. То ще се проведе в четвъртък, 28 април от 14 часа, научи Актуално Свищов.
По този начин Общината дава съгласието си за участие в Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини.
Съветниците ще възложат на кмета на община Свищов да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на Общината за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини.
Община Свищов вече е участвала успешно и е носител на наградата във всички пет процедури по присъждане на Етикета за добро управление на местно ниво.
Актуално Свищов публикува Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа
12 принципа за добро демократично управление на местно ниво
ПРИНЦИП 1: ЧЕСТНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛ-
НОСТ И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Дейност 1: Местните избори се провеждат свободно и справедливо в съответствие с международните стандарти и националното законодателство и без никакви измами.
Дейност 2: Гражданите са в центъра на обществената активност и са включени по ясно дефинирани начини в местния обществен живот.
Дейност 3: Всички мъже и жени имат право на глас при вземането на решения или директно, или чрез легитимни посредници, които представляват техните интереси. Такова широко участие се изгражда върху принципите: свобода на изразяване, свобода на събиране и сдружаване.
Дейност 4: Всички гласове, включително тези на по-слабо привилегированите и уязвими групи, са били чути и взети под внимание в процеса на взeмане на решения, включително и по въпроси, свързани с разпределението на ресурси.
Дейност 5: Винаги се правят опити да се балансира между различни законни интереси и да бъде постигнат широк обществен консенсус по отношение на това, какво в най-голяма степен е в интерес на цялата общност и как то може да бъде постигнато.
Дейност 6: Решенията се вземат съобразно волята на мнозинството, като се съблюдават правата и законните интереси на малцинството.
ПРИНЦИП 2: ОТЗИВЧИВОСТ
Дейност 1: Целите, правилата, структурите и процедурите се адаптират към нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите.
Дейност 2: Обществените услуги са осигурени и се отговаря в разумни времеви рамки на гражданските запитвания и оплаквания.
ПРИНЦИП 3: ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
Дейност 1: Резултатите отговарят на договорените цели.
Дейност 2: Постигната е максималната възможна полза при определените налични ресурси.
Дейност 3: Системите за управление на изпълнението спомагат за оценка и повишаване на ефикасността и ефективността на услугите.
Дейност 4: Редовно се извършват одити (анализи и оценки на дейността) за подобряване на изпълнението.
ПРИНЦИП 4: ОТКРИТОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Дейност 1: Решенията се взимат и изпълняват в съответствие с правила и нормативна уредба.
Дейност 2: Съществува публичен достъп до цялата информация, която не е класифицирана по ясно определени причини и по ред, определен съгласно закона (например – защита на личните данни или гарантиране на справедливо провеждане на процедури по обществени поръчки).
Дейност 3: Информация за решенията, прилагането на политиките и резултатите се предоставя на разположение на обществеността по такъв начин, че тя да може ефективно да следва и да допринася за работата на местната власт.
ПРИНЦИП 5: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА
Дейност 1: Местните власти спазват закона и съдебните решения.
Дейност 2: Правилата и разпоредбите се приемат в съответствие с процедурите, предвидени в закона, и се прилагат безпристрастно.
ПРИНЦИП 6: ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Дейност 1: Общественото благо се поставя пред индивидуалните интереси.
Дейност 2: Съществуват ефективни мерки за предотвратяване и борба с всички форми на корупцията.
Дейност 3: Конфликтите на интереси се обявяват своевременно и засегнатите лица трябва да се въздържат от участие в съответните решения.
ПРИНЦИП 7: КОМПЕТЕНЦИИ И КАПАЦИТЕТ
Дейност 1: Професионалните умения на тези, които са ангажирани в процесите на управление, непрекъснато се повишават с цел да се подобри техният принос и да бъдат постигани резултати.
Дейност 2: Служителите са мотивирани непрекъснато да подобряват своята работа.
Дейност 3: Създадени са и се използват практически методи и процедури с цел превръщане на уменията в капацитет и постигане на по-добри резултати.
ПРИНЦИП 8: ИНОВАЦИИ И ОТВОРЕНОСТ ЗА ПРОМЕНИ
Дейност 1: Търсят се нови и ефективни решения на проблемите и общината се възползва от съвременните методи за предоставяне на услуги.
Дейност 2: Съществува готовност да се въвеждат и тестват нови програми, както и да се използва натрупаният чужд опит.
Дейност 3: Създаден е благоприятен климат за промяна в интерес на постигането на по-добри резултати.
ПРИНЦИП 9: УСТОЙЧИВОСТ И ДЪЛГОСРОЧНА ОРИЕНТАЦИЯ
Дейност 1: Нуждите на бъдещите поколения са взети под внимание в текущите политики.
Дейност 2: Непрекъснато се взима под внимание устойчивото развитие на общността. Решенията са насочени към покриване на всички разходи, като целта е да не се пренасят за бъдещите поколения напрежение и проблеми – били те екологични, структурни, финансови, икономически или социални.
Дейност 3: Налице е широка и дългосрочна перспектива за бъдещето на местната общност, като се мисли за това от какво се нуждае тя, за да се постигне добро бъдещо развитие.
Дейност 4: Налице е разбиране за историческите, културните и социални обвързаности, на които се основава дългосрочната перспектива за бъдещето на местната общност.
ПРИНЦИП 10: СТАБИЛНО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Дейност 1: Таксите на предоставяните услуги не надхвърлят реалната им стойност и не намаляват прекомерно много търсенето, особено в случаите когато се отнася за важни публични услуги.
Дейност 2: Следи се за целесъобразност при финансовото управление, включително при сключване на договори и използване на заеми, при изчисляване на ресурси, приходи и резерви, и при използване на допълнителни приходи.
Дейност 3: Подготвят се многогодишни бюджетни планове с широко обществено обсъждане.
Дейност 4: Рисковете са правилно преценявани и управлявани, включително чрез публикуване на консолидирани отчети и в случай на публично-частни партньорства, чрез реалистично разпределяне на рисковете.
Дейност 5: Местната власт участва в споразумения за междуобщинска солидарност, справедливо разпределение на тежести и ползи и редуциране на рискове (изравнителни системи, междуобщинско сътрудничество и споделяне на рискове).
ПРИНЦИП 11: ЧОВЕШКИ ПРАВА, КУЛТУРНО РАЗНООБРАЗИЕ И СОЦИАЛНО ЕДИНСТВО
Дейност 1: Човешките права, които са в сферата на влияние на местната власт, се зачитат, защитават и прилагат и се взимат мерки за борба с дискриминацията, на каквато и да е основа.
Дейност 2: Културното разнообразие се приема като преимущество и се полагат постоянни усилия всички да откриват своите интереси в местната общност, да се идентифицират с нея и да не се чувстват изолирани.
Дейност 3: Насърчава се социалното единство и интеграцията на необлагодетелстваните райони.
Дейност 4: Гарантира се достъпът до основни услуги, особено за най-непривилегированите части от населението.
ПРИНЦИП 12: ОТЧЕТНОСТ
Дейност 1: Всички вземащи решения органи, било то колективни или еднолични, носят отговорност за своите решения.
Дейност 2: Решенията се докладват, обясняват и могат да бъдат санкционирани.
Дейност 3: Съществуват ефективни средства срещу злоупотреби и срещу такива действия на местните власти, които накърняват правата на гражданите.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.