Община Свищов кандидатства с проект „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, научи Актуално Свищов.
Предложението за начинанието е от кмета Генчев и е одобрено единодушно от общинската комисия „Икономическо развитие, финанси и бюджет”. Окончателното решение се очаква да стане факт на редовното октомврийско заседание на местния парламент на 27 октомври от 14 часа.
Към настоящия момент Община Свищов изпълнява проект „Патронажна грижа +. Начинанието се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е с продължителност до 01.11.2022 г. и изпълнени дейности по проекта в две направления:
Направление 1 – дейност Патронажна грижа, която включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора за 89 лица; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; закупуване хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
За изпълнение на тази дейност са назначени: 1 Фелдшер, 5 медицински сестри, 1 рехабилитатор и 13 социални асистенти на 4 часов работен ден; 2 психолози и 1 шофьор на пълен работен ден.
Всички лица, включени в проекта, получават услуги до 2 часа дневно и ще продължават да ги получават до 01.11.2022 г.
За почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда – патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.
Направление 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, която включва: осигуряване на лични предпазни средства /ЛПС/; въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19; въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите.
За изпълнение на тази дейност са назначени:
в ДСХ „Мария Луиза“ – гр. Свищов – 8 санитари, 1 хигиенист и 1 организатор спомагателни дейности;
в ЦНСТПЛД с. Овча могила – 2 санитари, 1 хигиенист и 0,5 бр. организатор спомагателни дейности;
в ДЦДУ, ЦОП и ЦСРИ град Свищов по 1 хигиенист.
Новата процедура „Грижа в дома” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по европрограмата дава възможност на Общината да кандидатства с проектно предложение и да надгради реализираните дейности и постигнати резултати по проект “Патронажна грижа и Патронажна грижа + в Община Свищов“ като осигури на възрастните в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа; доставка на хранителни продукти от първа необходимост до домовете на лицата; заплащане на битови сметки със средства на потребителите; предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социалнозначими заболявания.
Приоритет на Община Свищов, както и една от основните дейности и отговорности, заложени във всички планове и програми, е осигуряване на подходящи социални и здравни услуги за населението и неговата защита в ситуация на кризи.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.