Експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН е разработил специфични и подробни природозащитни цели на 13 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.
Сред тринадесетте защитени зони има три, които частично или напълно попадат на територията на община Свищов: „Персина“, „Комплекс Беленски Острови“, „Остров Вардим“, и една, която е в непосредствена близост: „Река Янтра“.
Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени, за да се гарантира от една страна дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга – че тя допринася по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната.
Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и на основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.
Становища, предложения, препоръки и коментари от заинтересовани физически и юридически лица относно разработените специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за посочените 13 защитени зони се приемат от Министерството на околната среда и водите в срок до 18 декември 2021 г.

 

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.