Провежда се обществено обсъждане на документацията за кандидатстване и за изпълнение на проекти по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационните технологии /ИКТ/ и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост 2021 – 2024 г., научи Актуално Свищов.
С общо 30,6 милиона лева микро-, малките и средни предприятия в страната ще могат да подобрят цифровия си маркетинг и информационната си сигурност. Инвестицията ще е по втората процедура за подкрепа на бизнеса по Националния план за възстановяване и устойчивост 2021 – 2024 г. Тя беше качена за обществено обсъждане, като предложения и коментари могат да се изпращат до 30 септември 2022 г., включително, на адрес: https://bit.ly/3B1Myof .
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на цифровизация на малките и средните предприятия.
Допустими кандидати:
– микро-, малки и средни предприятия, които са регистрирани преди 31.12.2019 г.;
– са реализирали не по-малко от следните нетни приходи от продажби за 2021 г: за микропредприятие: поне 41 000 лева; за малко предприятие: поне 82 000 лева; за средно предприятие: поне 123 000 лева.
Дейности: Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за цифров маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност.
Група I. ИКТ услуги/решения за цифров маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.
Мярката е насочена към компании от всички сектори на българската икономика с изключение на секторите „Селско, рибно и горско стопанство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Образование“ и „Социални дейности“. Не са допустими и предприятия, които се занимават с дейности в областта на услугите за информационни и комуникационни технологии. Останалите фирми могат да получат безвъзмездно финансиране от 3 000 лева до 20 000 лева, като няма да се налага осигуряване на собствено съфинансиране. Със средствата ще могат да се покриват разходи за създаване на уебсайтове, мобилни приложения и уеб-базирани услуги за платформи. Ще се финансират още повишаване на киберсигурността, както и софтуер за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.
В предходният програмен период по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ имаше подобна ваучерна схема. Помощта по нея беше между 5 000 лева и 20 000 лева. Възползваха се повече от 500 фирми, над половината от които си направиха нови производствени сайтове и изградиха подходящ софтуер за нуждите си. Едва 4% от тях обаче използваха парите за подобряване на киберсигурността си. Затова една от целите на настоящата процедура е да се стимулират повече фирми да предприемат такива мерки.
С документацията можете да се запознаете на следния адрес: https://eumis2020.government.bg . Индикативната дата за обявяване началото на процедурата е 5 октомври 2022 г.