Национален фонд „Култура“ към Министерството на културата обяви осем конкурса. По тях могат да кандидатстват физически лица, юридически лица с нестопанска цел, и други видове организации. По някои от тези конкурси се финансират дейности, които са свързани не само с културата и с културно-историческото наследство, но и дейности, които имат допирни точки с развитието на туризма. По-долу съм направил извадка от условията на тези конкурси, относно какви са допустимите кандидати по всеки от тях.
„Програма за целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура““ на Национален фонд „Култура“
Краен срок за кандидатстване: 5 май 2022 г.
Индикативен бюджет на конкурса: 200 000 лв. Допустими кандидати: български културни организации (юридически лица) със седалище в Република България, които имат качеството „проектен лидер“ или „проектен партньор“, реализиращи текущ проект, спечелил конкурс в рамките на програма „Творческа Европа“ на ЕС, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, „Мрежи“ и „Платформи“, и имат подписан договор с Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура. Подробности https://programs.ncf.bg/bg
„Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ на Национален фонд „Култура“
Краен срок за кандидатстване: 9 май 2022 г.
Индикативен бюджет на конкурса: 5 500 000 лв. Допустими кандидати: културни организации – частни и публични организации в сферата на любителското творчество. Това са културни организация съгласно Закона за закрила и развитие на културата, с активна дейност в сферата на любителското творчество, които трайно задоволяват потребностите на общността в конкретното населено място за развитие и обогатяване на културния живот, осъществяват социална и образователна културна дейност, запазване на обичаите и традициите, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на изкуството и културата. Частни организации могат да бъдат: търговски дружества, фондации, сдружения, народни читалища. Публичните организации могат да бъдат: държавни, регионални и общински културни институти. Подробности https://programs.ncf.bg/bg
„Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ на Национален фонд „Култура“
Краен срок за кандидатстване: 9 май 2022 г.
Индикативен бюджет на конкурса: 10 000 000 лв. Допустими кандидати: юридически лица и еднолични търговци. Кандидати по програмата могат да бъдат културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), с дейност в сферата на културата през 2021 г. (вкл. при прехвърляне на предприятие и преобразуване) и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата. Допустими кандидати са и организации, работещи в областта на съвременния цирк. (Дефиниция за културна организация по смисъла на ЗЗРК – такава с предмет на дейност създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство.) Кандидатстващи организации по програмата могат да бъдат само регистрираните не по-късно 1 юли 2021 година. Допустими са и кандидати, които са получили средства по програма „Едногодишен грант“ през 2021 г., стига да могат да докажат надграждане и развитие на проеките си. Подробности https://programs.ncf.bg/bg
„Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ на Национален фонд „Култура“
Краен срок за кандидатстване: 9 май 2022 г.
Индикативен бюджет на конкурса: 5 500 000 лв. Допустими кандидати: юридически лица – държавни, регионални и общински културни институти. Програмата има за цел да насърчи най-вече развитието на дейности, насочени към адаптацията на културните институти. Програмата има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на културната среда във всички нейни аспекти – професионални, художествени и творчески, социални, икономически, медийни, и др. Подробности https://programs.ncf.bg/bg
„Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на традиционния цирк“ на Национален фонд „Култура“
Краен срок за кандидатстване: 11 май 2022 г.
Индикативен бюджет на конкурса: 1 000 000 лв. Допустими кандидати: юридически лица – културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, с основна дейност в сферата на цирковите изкуства, която може да бъде доказана в периода 2019 – 2021 г. (вкл. при прехвърляне на предприятие и преобразуване); еднолични търговци (ЕТ) с основна дейност в сферата на циркови изкуства за периода 2019 – 2021 г. (вкл. при прехвърляне на предприятие). Подробности https://programs.ncf.bg/bg
Програма „Творчески стипендии“ на Национален фонд „Култура“
Краен срок за кандидатстване: 11 май 2022 г.
Индикативен бюджет на конкурса: 7 000 000 лв. Допустими кандидати: Артисти и културни дейци, които отговарят на следните условия:
1. Осъществявали творческа дейност през 2020 г. и 2021 г. в областта на културата и изкуствата;
2. С начислени и изплатени данъчни задължения за 2021 г.;
3. С годишен доход за 2021 г. до 50 000 лв., въз основа на граждански и/или авторски договори;
4. Да не са в трудови правоотношения в качеството си на артист;
5. Да не получават пенсии за осигурителен стаж и възраст;
6. Да не получават към момента друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19;
7. Не получават парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване.
Културни дейци: куратор, критик, културен мениджър, организатор събития и др. Подробности https://programs.ncf.bg/bg
Програма „Награди за високи постижения на учащи в областта на изкуствата и културата“ на Национален фонд „Култура“
Краен срок за кандидатстване: 11 май 2022 г.
Индикативен бюджет на конкурса: 1 000 000 лв. Допустими кандидати: I. Ученици от V до XII клас на държавните училища по изкуствата и културата, с високи постижения – да са класирани през 2021 г. в национални и международни конкурси и олимпиади, включени в „Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища“. II. Студенти от бакалавърска, магистърска и докторска степен от Национална музикална академия, Национална художествена академия, Национална академия за театрално и филмово изкуство, Академия за музикално
, танцово и изобразително изкуство, с високи творчески постижения – да са лауреати през 2021 г. в национални и международни конкурси и/или да имат среден успех за учебна 2020/2021 минимум отличен 5,50. Подробности https://programs.ncf.bg/bg
„Програма „Мобилност“ – I период (сесия)“ на Национален фонд „Култура“
Краен срок за кандидатстване: 12 май 2022 г.
Индикативен бюджет на конкурса: 200 000 лв. Допустими кандидати: всички български културни организации, включително и организации с нестопанска цел; физически лица с местожителство в България (включително когато представляват неформални групи артисти). Подробности https://programs.ncf.bg/bg

Илиян ПЛАМЕНОВ

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.