229 дка са новите гори за 2022 г. в обхвата на ДГС Свищов, пише вестник „Труд“.
За залесяването лесовъдите ежегодно използват основно фиданки собствено производство, произведени в държавните горски разсадници към ДГС Горна Оряховица, ДГС Свищов, ДЛС „Дунав“ гр. Русе и ДГС Разград.

2 345 дка са новите гори в Централна Северна България, залесени от лесовъдите на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – Габрово и териториалните му поделения през 2022 г. По-голямата част от тях – 83% или 1955 дка са залесени с тополови култури, а останалите 390 дка с различни широколистни и иглолистни видове – цер, зимен дъб, летен дъб, космат дъб, явор, бяла акация и черен бор. През пролетния сезон на 2022 г., в обхвата на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград лесовъдите от СЦДП са създали 700 дка нови гори. 587 дка от тях са залесени с евроамериканска топола, а останалите 113 дка с летен дъб, зимен дъб, цер и бук.
Традиционно по-силен е бил есенния залесителен сезон, когато са извършени повечето от планираните за годината залесителни мероприятия. През него в обхвата на предприятието са създадени нови 1 645 дка гори, голяма част от които са залесени с фиданки от евроамерикански тополи.
Общите залесени площи през 2022 г. по стопанства са: ДГС Буйновци – 7 дка, ДГС Габрово – 8 дка. Горските стопанства в Горна Оряховица и Елена са залесили по 15 дка, а това в Плачковци – 16 дка. 28 дка са новите гори в обхвата на ДЛС „Росица“ гр. Севлиево. 50 дка са залесени от ДГС Разград и 51 дка от ДГС „Болярка“ гр. Велико Търново. Залесени са и нови площи попадащи в обхвата на ДГС „Каракуз“ гр. Дулово – 164 дка, както и 188 дка в обхвата на ДЛС „Сеслав“ гр. Кубрат. 229 дка са новите гори за 2022 г. в обхвата на ДГС Свищов. Успешни акции по залесяване са извършили и стопанствата в гр. Бяла – 351 дка и в гр. Силистра – 358 дка. Сред мащабните залесителни кампании попадат създадените от ДГС Тутракан 370 дка и 495 дка в обхвата на ДЛС „Дунав“ гр. Русе.