Ликвидират общинското дружество „Медико-техническа лаборатория – Свищов“ ЕООД. Дружеството е създадено през далечната 2000 година за осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински помощни средства.
Към момента обаче то е престанало да извършва ефективно дейността, за която е създадено. Видно от публикуваните годишни финансови доклади същото не е на загуба, но не генерира и каквато и да е печалба през последните години. Към настоящия момент управителят на дружеството е починал, тоест за евентуално продължаване на дейността е необходимо да бъдат отделени време и средства за избор и назначаване на нов управител. Освен това на територията на общината съществуват други подобни обекти, извършващи същата дейност. Общината би могла да оползотвори имуществото и активите на „Медико-техническа лаборатория – Свищов“ ЕООД по по-разумен и полезен начин за гражданите.
Местният парламент на извънредното за ноември заседание избра за ликвидатор на дружеството Елтимир Атанасов.
Актуално Свищов припомня: През юни стана известно, че „Дунавско дело” ЕООД – издател на едноименния седмичен вестник, е втора поредна година на загуба.
Счетоводната равносметка е на база годишния счетоводен отчет на дружеството за 2021 година. „Видно от представените финансови документи, за отчетната 2021 г. „Дунавско дело“ ЕООД реализира финансов резултат „загуба“ в размер на 5 220,30 лв. (пет хиляди двеста и двадесет лева, тридесет стотинки)”.
Вестникът приключи със загуба над 3 хиляди лева и предходната финансова 2020 година.