Независимо от пандемията от COVID-19, която буквално натисна бутон „Stop“ на социалния и икономическия живот по целия свят, последвалите я финансови катаклизми и военни конфликти на континента, облика на община Свищов през последните години видимо се променя в положителна посока. Заяви кметът Генчев по време на отчета си за свършеното през 2021 и 2022 година, обобщават от пресцентъра на Общината.
Организираната среща с гражданите на Свищов се състоя в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“, а на нея присъстваха общинското ръководство, представители на различни институции и организации, общински съветници, жители на общината, и медии.
В продължение на повече от 2 часа кметът на Свищов запозна присъстващите с реализираните дейности и инициативи на Общината за изминалите две години, като каза: „През този период ние работихме упорито и последователно за постигането на основните приоритети в управленска ни програма, а именно – подобряване на жизнения стандарт на населението; изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура; рационално и ефективно използване на европейските фондове; развитие на образование, култура, социални и здравните услуги; опазване на околната среда и други сфери и политики, допринасящи за устойчивото развитие на община Свищов. Усилията ни бяха насочени към осигуряване на по-добри условия за живот на жителите на общината и въпреки икономическата криза, ние продължаваме да работим с пълен капацитет по изпълнението на поставените приоритети.“.
Градоначалникът обстойно се спря на основни теми като: развитие на икономиката и бизнеса; финансово управление; електронно управление; административни и технически услуги; управление на собствеността и земеделие; благоустрояване в град Свищов и населените места; здравеопазване; социални услуги; повишаване на заетостта и безработицата; образование; култура и туризъм; управление на отпадъците, екология и чистота; дейност на общинските предприятия; спорт; обществен ред и сигурност; общинска политика за реализация на проекти с европейско финансиране, и предстоящи проекти и инициативи.
В резюме кметът Генчев представи кратък анализ на това, което е постигнато за благополучието на жителите на община Свищов, възможностите и перспективите за нейното развитие, проблемите, пред които е изправена общината и заплахите, които биха могли да допринесат за неизпълнение на поставените цели. Ето как изглежда той:

ПОСТИГНАХМЕ:
– Стартирахме мащабна реконструкция на водопроводната мрежа в град Свищов и населените места от общината, които от години бяха на воден режим;
– Община Свищов активно реализира дейности от Програмата за управление на отпадъците за периода 2021-2028. Във връзка с покриване целите на своята Програма, вече е създаден Център за управление на отпадъците; изградена е площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци; създадена е организация за разделно сметосъбиране на всички бюджетни институции и учреждения; а в 22 търговски обекта в Свищов са доставени контейнери за разделно събиране на генерираните от тях отпадъци. В тази посока предстои поетапно да бъдат обхванати всички търговски обекти, производствени бази, предприятия, цехове, складове и др. Като част програмата предстои да бъдат осигурени на заведенията контейнери за пластмасови бутилки, а в парковете и училищата да бъдат инсталирани още „шишеяди“.
– Извършихме рехабилитация на пътища, улици и тротоари, изградихме паркове и кътове за отдих, облагородихме градската жизнена среда и в крайните квартали на Свищов.
– Успяхме да реализираме финансова политика, осигуряваща стабилност, недопускане на просрочия на задължения и запазване на данъчните нива;
– Осигурихме значителен финансов ресурс за обновяване на населените места – улици, водопроводи, енергоспестяващо улично ЛЕД осветление;
– Стабилизирахме финансовото състояние на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов;
– Предлагаме широк спектър от социални услуги за различните целеви групи и внедряваме нови услуги, които са насочени към уязвими групи, деца и семейства в риск;
– Осигурихме помощ и подкрепа за украинските бежанци, потърсили убежище в България;
– Създадохме заетост на младежи по различни европейски и национални програми;
– Изградихме отлично сътрудничество в различни инициативи и мероприятия с Институт „Перспективи“;
– Насочихме значителни инвестиции в подобряване на общинска образователна инфраструктура чрез ремонт и модернизацията на учебните заведения;
– Реализирахме редица дейности, насочени към възстановяване, опазване и развитие на културно-историческото наследство и реновиране и обновяване на сгради на културата инфраструктура.
– Футболен клуб „Лато“ се сдоби с ново футболно игрище, благодарение на добрата комуникация между собственика на клуба Илия Илиев, кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев и ректора на СА „Димитър А. Ценов” проф. д-р Марияна Божинова. Новото модерно спортно съоръжение е разположено в базата на Свищовската академия, в една от старите зали на Корпус Юг, която бе изцяло ремонтирана и обновена, само и единствено със средства на футболния клуб и от дарение направено от спонсор. Оборудвана е с изкуствена тревна настилка, изградени са трибуни, ремонтирани са съблекални и санитарни възли, обособени са и други необходими помещения. Отвън са благоустроени алеите с тротоари, бордюри и озеленяване. В момента във ФК „Лато” тренират около 90 деца на възраст от 5 до 13 години. Младите футболни надежди от Свищов се състезават във всички групи от футболното първенство – футбол 5, 7, 9 и 11 и печелят призови места на всички турнири, на които участват.
Освен с ново футболно игрище, ФК „Лато“ се сдоби и с нов стадион „Нове-Арена“, който е разположен в базата на „Сортови семена“ /бившето ДЗС Свищов/.

НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ:
– Постоянна тенденция за намаляване на населението в община Свищов и неговото застаряване. В следствие на миграцията населението на гр. Свищов намалява много по-бързо от това в селата;
– Увеличаване на относителния дял на напусналите територията на общината млади хора. Най-бързо намаляващата възрастова група са младите хора между 20-29 години;
– Влошаване състоянието на селата от община Свищов в резултат на липсата на ясно регламентирана национална политика и възможни финансови източници за реализиране на проекти за тяхната устойчивост и растеж;
– Липса на достатъчно източници за финансиране на проекти в населените места извън общинския център;
– Влошаване състоянието на общинските пътища поради дефицит на финансови средства в населените места;
– Влошаване на транспортната свързаност между населените места;
– Увеличаване на авариите и загубите на вода поради недостиг на финансови средства за подновяване на амортизираната водопроводна мрежа на селата;
– Лошо състояние на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“, липса на родилно отделение и собствен ДКЦ.

ВЪЗМОЖНОСТИ:
– Дейности за насърчаване към устойчива заетост и повишаване на предприемаческата активност;
– Стимулиране на публично частното партньорство;
– Засилване сътрудничеството между неправителствения сектор и общината. През последните години изключително добро сътрудничество Общината осъществява със СА «Д. А. Ценов», всички училища на територията на общината – общински и държавни; редица ползотворни инициативи са осъществени с помощта на местния бизнес;
– Продължават усилията за възстановяване на църковните храмове на територията на общината със съдействието на Българската православна църква;
– Насърчаване на дейности за подпомагане предприемаческата активност;
– Формиране на ясна политика, мерки и дейности, насочени към управление на недвижимата общинска собственост по населените места;
– Реализиране на проекти за модернизация и основен ремонт на пазар „Велешана“ и изграждане на функционален селскостопански /фермерски/ пазар, отговарящ на нуждите на производителите и потребителите;
– За осигуряване на контрол върху популацията на бездомните кучета в гр. Свищов, е необходимо изграждане на приют за безстопанствени кучета, както и реализиране на дейности и мерки, насочени към мониторинг върху бездомните кучета, закупуване на оборудване и др. От съществено значение е да бъдат проведени и разяснителни кампании във връзка с отглеждането на домашните им любимци и недопускане малките кучета да бъдат изхвърляни безстопанствено на улицата;
– Към общините се вменяват нови ангажименти, без тяхното финансово обезпечаване;
– Увеличават се изискванията към общините бенефициенти за осигуряване на съфинансиране по проекти и програми, което е предпоставка тези средства да бъдат обезпечени със заеми и кредити, да се търсят различни форми за увеличаване на приходната част от бюджета или да бъдат реализирани по-малко проекти.

ОТГОВОРНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ:
– Община Свищов апелира гражданите за спазване на обществения ред и уверява, че ще продължи да бъде безкомпромисна в усилията си за опазване на общинското имущество и справяне с противообществените прояви;
– Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на мерки за намаляване на отпадъците;
– Организиране на кампании и стимулиране на гражданите за разделно събиране на отпадъци;
– Насърчаване на гражданите за опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването чрез изхвърляне на отпадъци само на регламентираните за целта места;
– Повишаване на ангажираността на гражданите по отношение заплащането на местните данъци и такси;
– Ангажираност на обществото за спазване на законите и действащите нормативни актове и подобряване на междуличностните отношения чрез мерки и дейности, насочени към спазване на основните човешки принципи и права;
– Да се научим да възпитаваме децата си на основните човешки добродетели, да ги подкрепяме и насърчаваме.

ПЕРСПЕКТИВИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:
– Изграждане на „Дунавски индустриален технологичен парк Свищов“;
– Създаване на по-добри условия за бизнеса и привличане на чужди инвеститори. Изграждане на инфраструктура, подпомагаща бизнеса;
– Полагане на целенасочени усилия към възможността за изграждане на мост над р. Дунав между гр. Свищов и гр. Зимнич (Румъния). Това ще допринесе за развитие на икономическата и инвестиционната среда и ще даде редица възможности за бизнес инициативи както в Свищов, така и в Зимнич и прилежащите райони около тях;
– Изграждане на газоснадбителна мрежа и газификация на гр. Свищов;
– Предстоящо изграждане автомагистрала „Русе – Велико Търново“, която ще минава на 35 км. от гр. Свищов;
– Изграждане на пътна връзка между Свищов и Русе по поречието на р. Дунав, планирано за Северен централен район;
– Продължаване на дейностите, насочени към подобряване на ВиК мрежата, с цел подобряване качеството на водата и намаляване на водозагубите; Инвестиции в пречиствателна станция за питейни води на гр. Свищов;
– Подобряване на транспортната инфраструктура чрез търсене на нови финансови възможности за осигуряване на средства за рехабилитация на уличната и републиканската пътна мрежа на територията на Община Свищов;
– Целенасочена подкрепа за осигуряване на заетост на младежи, вкл. чрез трудово консултиране, кариерно ориентиране, стажове, обучение на работното място (организиране на дуална форма на обучение) и др.;
– Реализиране на пакет от мерки, подпомагащи с приоритет младите жители на общината; създаване на по-добри условия за живот на младите хора чрез дейности за насърчаване към устойчива заетост и повишаване на предприемаческата активност;
– Експлоатация и разработване на минералните извори на територията на общината, които са с доказано добри характеристики за балнеолечение и рехабилитация. Към момента се експлоатира само един от минералните извори, намиращ се в с. Овча могила, където е изградена „Специализирана болница за рехабилитация“;
– Внедряване на мерки за енергийна ефективност в публични сгради, многофамилни жилищни сгради и еднофамилни къщи, комбинирани с внедряване на ВЕИ чрез участие на общината в мерки и дейности, осигурени от Национален план за възстановяване и устойчивост на България 2021-2027 и европейско финансиране;
– Прилагане на ефективно сътрудничество с местни и международни туроператори и агенти за привличане на туристи, развитие на туризма по р. Дунав и популяризиране на културно-историческото наследство;
– Дейности, насочени към консервация, реставрация и социализация на историческите обекти, ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на сградите на културните институции.
В заключение, кметът на Свищов д-р Генчо Генчев обобщи, че независимо от пандемията от COVID-19, която буквално натисна бутон „Stop“ на социалния и икономическия живот по целия свят, последвалите я финансови катаклизми и военни конфликти на континента, облика на община Свищов през последните години видимо се променя в положителна посока. Това е резултат от целенасочената политика, водена от Общината към нейното устойчиво икономическо развитие и просперитет.
„Постигнахме много, но има още какво да се желае – подобряване на благосъстоянието на жителите на общината, повишаване на трудовата заетост, модернизиране на инфраструктурата и постигане на икономически растеж. Ще продължим да работим за да превърнем нашата община в европейска – с работещ бизнес, със съвременна инфраструктура, с чиста околна среда, запазено и съхранено културно, историческо и природно наследство, осигуряваща добър жизнен стандарт и възможности за своите жители.“, категоричен бе той.