Кметът Генчев защити интересите на българската страна в първото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027. Това съобщиха от Националното сдружение на общините в Република България.
В град Констанца, Румъния, се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма Интеррег VI-A Румъния – България 2021-2027. От страна на НСОРБ, в заседанието участва Генчо Генчев, кмет на община Свищов.
Членовете на Комитета приеха Вътрешни правила за дейността си, Стратегия за техническа помощ на Програмата, както и индикативен график за планираните за обявяване покани за набиране на проектни предложения.
Обсъдиха се и проектите на пакетите документи за кандидатстване по две предстоящи покани за набиране на проекти. Първата е за стратегически проекти за трансгранична мобилност. Втората покана, по която ще могат да участват и българските общини, е в обхвата на Приоритета на Програмата за по-зелен регион. По нея ще се подкрепят инфраструктурни и неинфраструктурни проекти, за насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия, както и за подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.
В дискусиите по пакета документи за кандидатстване, кметът на Свищов подкрепи позицията на българската страна, която е за прилагането на различни подходи спрямо инфраструктурните и „меките“ проекти. Предложенията са за завишаване на максималният размер на инфраструктурните мерки, за сметка на намаляването на този по интервенции с т.нар. „меки мерки“ – анализи, проучвания, стратегии, планове и пр. Всички инфраструктурни/ строителни дейности да се изпълняват върху публична собственост, за да се гарантира устойчивостта на инвестициите в полза на местната общност, да не се отхвърлят директно при оценката проекти с липсващи документи, като различни декларации и др.
Екипът на НСОРБ благодари на Генчо Генчев, кмет на община Свищов за активното му и отговорно участие в заседанието на Комитета и защитените позиции на българската страна, чрез които ще се създадат условия за по-ефективно и ефикасно инвестиране на ресурса на Програмата на местно ниво.