Кръгла маса на тема „Бизнес лингва 2021 – актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието” организира катедра „Чуждоезиково обучение“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Научният форум бе посветен на предстоящото честване на 70-годишнината на катедрата през 2022 г. и е част от събитийния календар за честването на 85-годишнината на Свищовското висше училище.
Научния форум откри ръководителят на катедрата ст. преп. д-р Виктор Монев. Той подчерта, че катедра „Чуждоезиково обучение” развива активно 101 учебни дисциплини по чужд език в ОКС „бакалавър” (паралелно в редовна, задочна и дистанционна форми на обучение) и 6 дисциплини в ОКС „магистър”, участва в кандидатстудентските кампании и в различни научно-изследователски и образователни проекти.
Приветствие от името на ректора и академичното ръководство поднесе доц. д-р Любомир Иванов – заместник-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”. По думите му, езиковата компетентност и култура, както и многоезичието играят ролята на мост, който позволява да се постигне висока разпознаваемост на институцията Стопанска академия и на академичния състав и неговите научни постижения в рамките на европейското и международното научно и образователно пространство. Форумът беше уважен и от доц. д-р Румен Ерусалимов – заместник-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”. Ролята на катедра „Чуждоезиково обучение” беше подчертана и в получените поздравителни адреси от: проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси”, в структурата на който е катедрата; доц. д-р Христо Сирашки – директор на академичните центрове за професионално, следдипломно и факултативно обучение; проф. д-р Атанас Атанасов, декан на факултет „Стопанска отчетност”. Беше прочетен поздравителен адрес от името на Съюза на учените в България – клон Свищов с представител доц. д-р Красимира Славева. На кръглата маса присъства и дейно участва Светлана Сарачилова – бивш ръководител на катедрата, сега преподавател по английски език за чужденци в ASA College, Ню Йорк (САЩ).
В кръглата маса взеха участие представители на висши училища както от България (УНСС, ВТУ, Шуменски университет), така и от чужбина (Русия, САЩ, Молдова). Постъпилите доклади са рецензирани от Научен съвет под председателството на проф. д-р Андрей Захариев и включващ професори и доценти от катедрите към факултет „Финанси”, при спазване на модела за анонимно сляпо рецензиране и на правилата на Комитета за публикационна етика и нормите на Elsevier. Отпечатан е сборник с резюметата на представените доклади, предстои и публикуването на пълните доклади в електронен сборник. Публикациите съдържат автентични и профилирани изследвания, които отговарят на изискванията за регистрация в НАЦИД. Кръглата маса и издаването на сборниците с резюмета и доклади са финансово подкрепени от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.