В края на 2023 година в МБАЛ – Свищов започна работа ТЕЛК – Свищов. Днес Актуално Свищов публикува важните моменти в работата на комисията и какво трябва да направи човек, както и важните правила, процедури и срокове. Материалът е предоставен от здравното заведение, а още информация за дейността на МБАЛ – Свищов може да откриета в нейната страница в социалната мрежа фейсбук – ТУК.

На основание чл. 23, ал. 2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинска експертиза личният лекар, а за лицата, които нямат личен лекар – лекуващият лекар насочва болният към ТЕЛК с медицинско направление. То е по образец съгласно приложение №8, когато приеме, че са налице трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, промяна на датата и срока на инвалидизирането, противопоказанията на труд, влошено или подобрено здравословно състояние.

ТЕЛК освидетелстват или преосвидетелстват лицата в тримесечен срок от постъпване на документите при тях. Решенията се връчват лично или на упълномощени от тях лица срещу подпис или с писмо с известие за доставка. При временна неработоспособност срока за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК /чл. 24, ал. 3 от Правилника/. Председателят на ТЕЛК съобщава на лицата с писмо за известие с доставка или по електронен път, че ТЕЛК ще се произнесе само по представената медицинска документация, както и за необходимостта от допълнителни изследвания и консултации, които трябва да се направят.

На основание чл. 62 от Наредба за медицинската експертиза видът и степента на увреждането /ТНР/ се определят въз основа на представената медицинска документация обективизираща функционалния дефицит и въз основа на подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед и лабораторни и функционални изследвания. Срокът на инвалидността е от една до три години в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване. За временна неработоспособност срока на инвалидността е 30 или 60 дни.

Лекарите в ТЕЛК извършват преглед на представената медицинска документация и при необходимост назначават изследвания и консултации със специалисти /чл. 39, ал.2 от Правилника/.

На основание чл. 63, ал.1 от Правилника обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи се правят: срещу решенията на лекуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им, пред ЛКК; срещу решенията на ЛКК и ЦСМП – в 14-дневен срок от получаването им, пред ТЕЛК; срещу решенията на ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им, пред НЕЛК; срещу решенията на НЕЛК – пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалванията и възраженията се правят чрез РЗИ.

Информация на лицата, подали документи за освидетелстване или преосвидетелстване ТЕЛК дава само в обявеното за това време или по телефона – номер на регистратурата 0884 704 793. Информация за начина и организацията на процеса по освидетелстване и преосвидетелстване, както и изследванията, които ТЕЛК е назначил да се извършат, лицата могат да получат от личните лекари. Личните лекари подготвят цялата медицинска документация на лицата, свързана с освидетелсване/преосвидетелстване на лицата.