Съветник Ивелин Петров, група „Площад Алеко“ с коментар на финансовите резултати на общинските дружества за 2022 година.

1. Дунавско дело ЕООД
Дейността на дружеството, издаващо на хартиен носител вестник Дунавско дело е нерентабилна за поредна година. За 2022 г. загубата е в размер на 2 950,03 лв, като положителният факт е, че тя намалява спрямо 2021 г. близо наполовина. Към момента дружеството е в стабилно финансово състояние благодарение на своя записан капитал, законови резерви и неразпределена печалба, които формират добър буфер, който не позволява въпреки негативната тенденция през последните години за отчитане на загуба, това дружество да се декапитализира. Докато през 2021 г. имаше основателни причини за реализираният финансов резултат, когато пандемията от COVID19 преустанови издаването на вестника за няколко месеца и това нанесе сериозни финансови последствия, то през 2022 г. реализираният резултат буди известни притеснения. Видно от финансовия отчет е значителното повишение на перото за разходи за външни услуги, което е нараснало с 23% спрямо 2021 г. Разходите за възнаграждения от друга страна са понижени с 22% спрямо 2021 г. Можем да заключим, че повишените разходи за издаване на вестника са причината за лошият финансов резултат през 2022 г.

2. Дунавски индустриален-технологичен парк ЕАД
За поредна година отчетът на Дунавски индустриален-технологичен парк ЕАД не предлага особено вълнение сред аудиторията нито с постигнати финансови резултати, нито с отчета за дейността, представен пред общинските съветници. Дружеството реализира загуба за годината в размер на 29 хил. лв. Отчетените приходи са във връзка с обезпечаване на социалната програма на Община Свищов и снабдяване на социални заведения и храмове с дърва за огрев на стойност 21 хил. лв. Това, което на мен лично ми направи неприятно впечатление е допускането дружеството да има начислени лихви за просрочени местни данъци и такси в размер на 15 хил. лв., което за мен е неприемливо и излишно, при положение, че Общински съвет отпуска регулярно средства на Дунавски индустриален-технологичен парк ЕАД за всякакви негови разходи, които се плащат към външни фирми, а дружеството е оставено с непогасени и изискуеми задължения към Община Свищов, от които са възникнали разходи за лихви, натежали на финансовия резултат.

3. МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД
Както вашата медия изтъкна по-рано през този месец, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД за поредна година отчита положителен финансов резултат. Този път той е минимален, от 11 хил. лв., но предвид това, че през м. април 2022 г. бе отменена извънредната епидемиологична обстановка в страната, а с това и бяха спрени финансиранията за т. нар. „ковид болници“, общинската болница е получила за 2022 г. с
948 хил. лв. по-малко финансиране от НЗОК. Моите лични притеснения са били, че при спиране на този тип финансиране, лечебното заведение ще бъде изправено пред затруднения за постигане на рентабилност. В случая, на комисия по ИРФБ, представител на МБАЛ заяви, че са намерени други начини за повишаване на ефективността на дружеството, включително и че се очаква бъдещо повишаване на приходите. Искрено се надявам оптимизмът на представителите на дружеството освен по отношение на бъдещ положителен финансов резултат, да са насочени най-вече и към по-добри и адекватни медицински грижи. Видно от отчета е, че МБАЛ намалява своите задължения. Приходите от оперативна дейност са свити с 14%, което до голяма степен се дължи на намаленото финансиране от НЗОК. Прави впечатление и намаляването на разходите за персонала, които са се свили с 13%, което вероятно отново се дължи на това, че до месец април персоналът, работещ на „първа линия“ е получавал допълнително финансиране според правителствената схема. През 2022 г. МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД реализира 97% спад на печалбата спрямо 2021 г., но дружеството продължава да показва рентабилност.

4. Център за управление на отпадъци ЕООД
Не коментирам това дружество, тъй като близък роднина е негов служител и не желая думите ми да влияят на работата и отношението към него.

В заключение и с ваше позволение, бих желал да напомня на част от хората, свързани с управлението както на Община Свищов, така и на общинските дружества, че аз никога не съм се изтъквал като виден финансист и не съм парадирал с познанията си. Това, което винаги съм правел е, да изказвам своето мнение, базирано на моите професионални качества и опит. За тези, които подценяват както възрастта ми, така и качествата ми, само ще припомня, че от 22-годишна възраст съм част от финансово-счетоводния екип на най-голямото предприятие в региона, реализиращо годишен оборот от над 150 милиона лева, одитирано през годините от КПМГ, Делойт, Гранд Торнтън и др., работещо стриктно придържайки се към най-новите разпоредби на международните счетоводни стандарти и етични принципи. Ще помоля хората, които са се запознали с управлението на активи и финансово счетоводни принципи преди броени години, да си спестяват мнението за качествата и познанията ми.
Успех на всички дружества.

Ивелин ПЕТРОВ

Бележка на редактора: Заглавието е редакционно