В Свищов се проведе публична дискусия за потребностите на Общината от социални услуги на общинско и областно ниво, съобщиха за Актуално Свищов от общинския пресцентър.
В зала 1 на община Свищов се проведе публична дискусия, на която бе направен Анализ на потребностите на Общината от социални услуги на общинско и областно ниво, и бе обсъдено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
На срещата, която бе открита от кмета на Общината д-р Генчо Генчев, присъстваха служители от всички действащи социални услуги на територията на община Свищов, служители от Община Свищов, потребители на социални услуги, представители на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Свищов, представители на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Свищов и граждани.
В своето изказване кметът Генчев благодари на служителите, пряко ангажирани в процеса на изготвяне на Анализа и Предложението за планиране на социалните услуги по новото законодателство, като същевременно декларира готовността на Община Свищов да работи ефективно в полза на процеса, с оглед запазване на добрите практики, развитие качеството на съществуващите социални услуги, както и разкриване на нови.
Като водещ на събитието, ръководителят на Общинска служба „Социални дейности“ Анелия Димитрова отправи благодарност към присъстващите в залата за отделеното време и ангажираност, и благодари на всички институции и структури в Община Свищов, които предоставиха коректни данни за нуждите на анализа, а с това съществено допринесоха за ефективната работа по изготвянето на двата документа.
След като представи пред всички участници в срещата съдържанието на анализа и предложението за планиране на социалните услуги, начина на работа и реда на въвеждане на данните, съобразно утвърдената методика от АСП – гр. София, Анелия Димитрова предостави и данни за работата на действащите социални услуги на територията на Община Свищов, като показатели съобразно новото законодателство – чл. 15/ЗСУ. На публичната дискусия тя представи също новите социални услуги, които Община Свищов, планира да разкрие и са включени в Предложението за планиране на социалните услуги по новото законодателство. В заключение тя изтъкна водещите принципи в процеса, а именно да се осигурят достатъчно на брой и вид качествени социални услуги за деца и лица от различни рискови групи, които да са обезпечени, както с материална база, така и с човешки ресурс.