Фирми от реалния сектор и администрациите ще получат финансова подкрепа, ако наемат на работа безработни младежи на възраст до 29 години. Това вече е възможно по програмата на Агенцията по заетостта „Нова възможност за младежка заетост“, по която работят и бюрата по труда. При един от случаите, ако работодателят сключи трудов договор за обучение по определена професия или специалност по време на работа за срок до 6 месеца, обучаемият получава заплата за действително отработеното време. С такъв трудов договор работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност. След това по разпоредбите от Кодекса на труда работодателят е задължен да осигури работа за срок до 3 години по придобитата квалификация. Разбира се, на тези, които успешно са завършили обучението си по проекта. Обучението се подпомага от ментори, а бъдещите служители получават минимална работна заплата.
Друга възможност за фирми и безработни е сключване на трудов договор за стажуване за срок от 6 до 9 месеца, като възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за годината, към която се отнася разкритото стажантско място. Финансова подкрепа има в случаите, когато се сключва трудов договор за заетост за период до 9 месеца. Работодателят трябва да осигури ментор на разкритите от него работни места. Възнаграждението на наетите младежи е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година. Ментори могат да бъдат определени от работодателя негови служители или работници на трудов договор, като със средствата по проекта се покриват разходите им за възнаграждение в размер 1/2 от минималната работна заплата.
По проекта се поемат разходи за обществен превоз на пътници с автобуси или за железопътни превози на пътници в случаите, когато безработното лице е приело предложената от Агенция по заетостта „подходяща работа“ по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта.
Всички процедури и необходими документи за кандидатстване и включване в проекта са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта. След одобрение на работодателя и на безработните лица между Агенция по заетостта и работодателя се сключва договор за осигуряване на заетост. На работодателите се възстановяват вече извършени разходи за работни заплати и осигурителни вноски за наетите лица по проекта. Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места за младежи с регистрация в дирекциите „Бюро по труда” на територията на цялата страна. Всички действащи към момента договори с работодатели за стажуване/обучение по време на работа могат по преценка на съответния работодател да бъдат анексирани съобразно новите условия по проекта.
Заетостта по всички договори с работодатели следва да приключи не по-късно от 31.07.2023 г.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.