От началото на месец април стартираха обученията, които са част от дейностите по интегрираният проект на община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Начинанието е финансирано по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020г. съфинансирано от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
Обучаваща организация е Стопанска академия „Д. А. Ценов“, партньор по проекта.
Обученията се провеждат в Учебна база „Проф. Д. Бъров“, Център за професионално обучение, като в тях се включиха 45 участника, представители на различни уязвими обществени групи. Целта е да се повиши на професионалната им квалификация и нивото на компетентност с оглед успешната реализация на пазара на труда.
Организирани са обучения за придобиване на ключови компетентности (КК) за 25 участника, съответно: „Общуване на роден език“ – 10 лица; „Общуване на чужд език“- 5 лица и „Дигитална компетентност“ – 10 лица.
Едновременно с тях се провеждат и професионални обучения по професия/част от професия за 20 лица над 16-годишна възраст от целевата група, съответно – „Деловодител“,, „Оператор на компютър“ и „Социален асистент“.
Успешно преминалите участници в обученията ще бъдат включени в субсидирана 12 месечна заетост и 6 месеца стажуване на пълно работно време.